Špeciálny pedagóg

Mgr. Jana Habajová- školský špeciálny pedagóg pre ročníky 5.-9.


Konzultačné hodiny:  

  • pondelok – piatok: 7.30 – 8.00 hod. | 12.45 – 14.00 hod.
Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom čase.


Mgr. Hedviga Kubicsková – školský špeciálny pedagóg pre ročníky 1.-4.


Konzultačné hodiny:  

  • pondelok – piatok: 8.00 – 13.00 hod.
Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom čase.

Kto je školský špeciálny pedagóg?

Je to odborný zamestnanec školy, ktorý sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami / ďalej len žiaci so ŠVVP/. Sú to žiaci  so zmyslovým, telesným, mentálnym, psychickým handicapom, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s poruchami učenia a správania.


Akú úlohu má školský špeciálny pedagóg?

  • priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP, ktorí sú na škole individuálne začlenení
  • uskutočňuje  individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese
  • v spolupráci s triednym učiteľom a vyučujúcimi sa podieľa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre začlenených žiakov
  • sleduje psychický vývin žiaka so ŠVVP a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so školským psychológom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa), uskutočňuje potrebné intervencie
  • poskytuje zákonným zástupcom žiakov  a pedagógom konzultačné a poradenské služby
  • v spolupráci s triednym učiteľom sa podieľa na hodnotení a klasifikácii žiakov, pričom vychádza z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami na ZŠ
  • spolupracuje s poradenskými inštitúciami – s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva , s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  a detským integračným centrom

Čo je individuálne začlenenie?

Znamená včlenenie, zaradenie žiaka so ŠVVP do bežnej triedy na základnej škole. Môže sa uskutočniť až po psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení v školských poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka o individuálne začlenenie , písomného vyjadrenia poradenského zariadenia  a súhlasu riaditeľa školy je žiak evidovaný ako  individuálne začlenený. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre žiaka Individuálny vzdelávací program, podľa ktorého je žiak vzdelávaný. Hodnotenie individuálne začlenených žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Najčastejšou príčinou individuálneho začlenenia žiaka na škole sú vývinové  poruchy učenia, narušená komunikačná schopnosť, porucha aktivity a pozornosti, poruchy správania a ľahké mentálne postihnutie.


Vývinové poruchy učenia

Dyslexia 

– ťažkosti pri osvojovaní si jazyka a jazykových procesov, ktoré sa prejavujú  ako problematické  písanie a čítanie. Dyslektické dieťa číta buď veľmi pomaly, hláskuje slová, zamieňa si tvarovo podobné písmenká (p, b, d), zvukovo podobné písmenká (k, t, m, n), alebo číta veľmi rýchlo a domýšľa si slová. Často sa stáva, že písmenka v slove vynechá alebo naopak nejaké pridá, čím slová značne komolí.  Pri dyslektikoch si treba dať pozor, lebo zvyknú „oklamať nepriateľa“ tým, že sa text naučia naspamäť a keď ho „čítajú“ bezchybne, tak ho vlastne hovoria spamäti. Dieťa s dyslexiou píše normálne, písmo nemá špecifické črty, len vynecháva alebo pridáva v slovách písmená, tak ako pri čítaní. Miesto slniečko napíše sliečko, bábätko-bobätko, kamienok-kaniemok … atď.

Dysgrafia 

– ťažkosti s písaním, postihnutá je hlavne oblasť čitateľnosti a úpravy písomného prejavu. Dieťa s dysgrafiou  vynakladá veľké úsilie pri písaní, dlho mu to trvá, ťažko si vybavuje tvar písmen (aj vo vyšších ročníkoch), písmená  v slove sú nerovnaké, kostrbaté, rôznej veľkosti, slovo je ťažko – často až úplne nečitateľné, dieťa často škrtá.

Dysortografia 

– prejavuje sa hlavne v oblastiach aplikácie a osvojovania si gramatických pravidiel. Dieťa s dysortografiou často bezchybne ovláda pravidlá gramatiky, ale nie je schopné ich aplikovať pri písomnom prejave.  Vo veľkom množstve sa vyskytuje zamieňanie y/i, dieťa nerozlišuje tvrdé a mäkké spoluhlásky (dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li), dlhé a krátke samohlásky (a/á, e/é …) nepoužíva interpunkciu,  píše slová spolu  (nastole, vmeste, povedalami…atď. ).

Dyskalkúlia 

– ťažkosti pri osvojovaní si  a aplikácii matematických operácii, postupov. Je viac druhov tejto poruchy, avšak vo všeobecnosti dieťa s dyskalkúliou  môže mať problémy hlavne s chápaním matematických pojmov a pri chápaní a aplikácii matematických operácii, teda do vyšších ročníkov si počíta na prstoch pri rátaní, ľahšie príklady rieši spamäti a keď pamäť zlyhá, spraví banálnu chybu. Dieťa má problém s číselným radom, mýli si menšie a väčšie čísla (8 je menej ako 5 … atď.), ťažkosti pri volení správnej matematickej operácie (5…3 = 2 – zvyčajne sa nevie rozhodnúť pre konkrétnu operáciu), problém pri písaním diktovaných číslic jednomiestnych aj viacmiestnych, ťažkosti pri rysovaní, rozoznávaní geometrických tvarov.

Dyspraxia 

– ťažkosti s koordináciou, osvojovaní, plánovaním a vykonávaním voľných pohybov.

Dysmúzia 

– neschopnosť osvojenia si hudobných znalostí

Dyspinxia 

– veľmi nízka úroveň kresby, dieťa nie je schopné svoje predstavy znázorniť kresbou, má ťažkosti pri používaní kresliacich nástrojov.


Odporúčania a praktické rady pre rodičov