O škole

Profilácia školy

Úlohou základnej školy je dať žiakom základné vzdelanie. O jeho kvalite sa žiaci, rodičia a učitelia presvedčia vtedy, keď sú žiaci zo svojich vedomostí testovaní, prejdú na inú školu alebo opustia brány základnej školy a zakotvia na stredných školách. Naším dlhodobým cieľom je, aby žiaci z našej školy získali čo najviac vedomostí, vedeli ich v živote využiť, aby sa stali z nich skutočné osobnosti.

V dlhodobej koncepcii rozvoja školy je hlavným cieľom humanistickodemokratizačný proces výchovy a vzdelávania. Jednu z možných ciest humanizácie vidíme v uplatňovaní netradičných prístupov učiteľa k žiakovi. Ide o základné zmeny vo vzťahoch medzi učiteľom a žiakom, žiakom a žiakom, učiteľom a rodičom. Zamerali sme sa na zmenu celkovej klímy školy, hľadáme optimálne metódy práce s deťmi. Naliehavou úlohou je naučiť deti byť za seba alebo za niečo zodpovedné, naučiť ich samostatne sa rozhodovať. V tomto duchu bol zriadený aj žiacka školská rada ako samostatný orgán, ktorý sa zúčastňuje na riadení školy.

 

Cieľom je:

Naučiť žiakov otvorene hovoriť o problémoch v škole.

Podnietiť záujem žiakov o svoju školu.

Aktívne vytvárať v žiakoch pocit sebadôvery v tom zmysle, že každý sa môže zúčastňovať na živote školy, je vypočutý a akceptovaný a cíti sa byt užitočný.

Viesť žiakov k dodržiavaniu ľudských práv, čo je hlavným atribútom školy vo všetkých vzťahoch.

Celková charakteristika školy

Sme modernou a veľmi kvalitnou školou, poskytujúcou vzdelávanie s inovatívnymi prvkami v súlade s európskymi trendami, pohotovo reagujúc na potreby rýchlo sa meniacej doby i na požiadavky mladej generácie. Tieto atribúty sú podložené dlhoročnou výbornou pozíciou našej školy v celoštátnych rebríčkoch úspešnosti škôl. (INEKO, ŠKOLA ROKA)

Usilujeme sa o to, aby sme položili kvalitné základy budúcnosti každého nášho žiaka. Vštepujeme im potrebné kompetencie k úspešnému, šťastnému a slušnému životu, vedieme ich k tomu, aby si dokázali stanoviť životné priority, naučili sa byť zodpovedný sami za seba a svoje konanie. Toto všetko sa snažíme docieliť svojím priateľským postojom k žiakom, akceptovaním ich rozmanitosti, rozvíjaním ich talentu, ako aj naším korektným životným postojom a vzorom.

V duchu motta nášho vzdelávacieho programu „Jazykom a športom za úspechom“ ponúkame žiakom kvalitné vzdelanie v svetových jazykoch. Zvýšili sme ich úroveň nielen odborným vzdelávaním, ale aj navýšením hodinovej dotácie, čím sme sa
posunuli na úroveň bilingválnych tried. Využívame pri tom najpútavejšie metódy výuky a cudzí jazyk sa formou metódy CLIL prelína i do ostatných predmetov. Overovanie a zdokonaľovanie cudzojazyčných kompetencií uplatňujeme formou atraktívnych projektov Erasmus+ a bilaterálnych aktivít. Od 1. ročníka sa zapájame do projektu eTwinning, ktorý je zameraný na komunikáciu medzi deťmi rôznych štátov Európy.

V spolupráci so vzdelávacím centrom ViaTell academy pripravujeme našich žiakov na získanie medzinárodného Cambridge certifikátu z anglického jazyka v troch úrovniach od 3. až po 9. ročník.

Druhá časť motta garantuje vyváženie duševného a fyzického zdravia našich detí. Preto sme rozšírili vyučovanie telesnej výchovy. V športových triedach sa špecializujeme na hádzanú chlapcov a volejbal dievčat, v 1. - 4. ročníku sa venujeme športovej
príprave zameranej na všeobecný telesný rozvoj dieťaťa. Priestor na rozvoj pohybovej kultúry dostávajú i žiaci venujúci sa individuálnym športom.

Tradičnú kvalitu, ktorú naša škola už dlhodobo ponúka sa snažíme neustále posúvať smerom k najmodernejším trendom súčasného školstva. Koncepciu školy i v tomto roku obohatíme o nové trendy v rozvoji cudzojazyčných kompetencií, programátorstva a IKT zručností. Naďalej pokračujeme v rozvoji tvorivosti a logického myslenia Lego vzdelávaním.
Nové alternatívne metódy – Hejného metóda vo výučbe matematiky a Programovanie s Emilom na hodinách informatiky sú súčasťou vyučovacieho procesu, čo prispieva k efektivite vzdelávania našich žiakov. Všetci žiaci bez rozdielu majú vytvorené podmienky k sebarealizácii a rozvoju svojich jedinečných schopností. Ponúkame im možnosť vzdelávať sa v estetických
priestoroch vybavených najmodernejšou technikou a s využitím multimediálnych technológií. Osobitnú pozornosť venujeme aj žiakom so špeciálnymi vývinovými poruchami pod vedením špeciálnych pedagogičiek, psychologičky a logopedičky. Poskytujeme im individuálne konzultácie a vyučovací proces prispôsobujeme ich špecifickým potrebám.

Garancia úspešnosti a možno i výnimočnosti našej školy je hlavne v potenciáli našich žiakov, ktorý každý pedagóg rozvíja a vníma ako výchovu svojich vlastných detí. Veľký dôraz kladieme na oblasť komunikácie medzi učiteľom, žiakom a rodičom.
Preferujeme jej partnerské ponímanie, ktoré posúva kvalitu pracovnej atmosféry na tvorivú a veľmi radostnú.

História školy

 • 1.september 1982

  Otvorenie školy. Do školských lavíc zasadlo v 26 triedach 791 žiakov. Škola mala 67 zamestnancov.V súčasnosti školu navštevuje 560 žiakov v 28 triedach, 67 zamestnancov, z čoho je 50 pedagogických pracovníkov.
 • Od roku 1990

  Rozšírené vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku.
 • Od roku 1996

  Rozšírené vyučovanie športovej prípravy so zameraním na volejbal dievčat a hádzanú chlapcov.
 • Od roku 1.1.2000

  Škola s právnou subjektivitou.

Hymna školy

Našipartneri