Školský logopéd

Mgr. Hedviga Kubicsková – špeciálny pedagóg, logopéd


Kontakt:  


Konzultačné hodiny:  

 • pondelok – piatok 8.00 – 13.00
Stretnutie je možné dohodnúť aj v inom čase.


Čo je to vlastne logopédia?

Slovo logopédia vzniklo zložením dvoch gréckych slov: logos znamená slovo, paidea výchova. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči z hľadiska formu aj obsahu, predchádzanie vzniku porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči. Zhrňujúci názov pre všetky chyby a poruchy reči je pojem “narušená komunikačná schopnosť”. Tá je podľa odbornej literatúry definovaná nasledovne: Komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy, keď niektorá rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko jazykových rovín súčasne) pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer. Zjednodušene povedané – ak cítime, že reč nášho komunikačného partnera (hovoriaceho tým istým jazykom ako my) sa v niečom líši od normy, odhliadnuc od jeho nárečia a sociálneho prostredia, z ktorého pochádza.

V dnešnej dobe sme si všimli, že čoraz častejšie prichádzajú detičky do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou niektorých hlások. Nakoľko problematika narušenej komunikačnej schopnosti našich žiakov nám nie je ľahostajná, od školského roka 2014/15 pôsobím na našej škole ako školský logopéd. Pracujem s deťmi individuálne v učebni školského špeciálneho pedagóga formou hry.


Náplňou práce školského logopéda

1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/

 • Vykonanie depistáže
 • Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie.  Dyslália je najčastejšia porucha výslovnosti hlások – sykaviek (s, c, z, dz, š, č, ž, dž) nazývanej sigmatizmus,  hlásky  (r) tzv.  rotacizmus a hlásky (l) tzv. lambdacizmus
 •  Zostavenie terapeutického plánu
 •  Individuálna práca s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou,  zadávanie domácich úloh
 •  Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie
 •  Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
 •  Korekcia dyslálie – vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
 •  Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
 •  Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
 •  Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
 •  Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
 •  Rozvíjanie pamäťových schopností

Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS

 • Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
 •  Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov

Kedy potrebuje Vaše dieťa logopéda?

Tak ako sa dieťa vyvíja, rastie, rozvíja sa aj jeho reč, správna výslovnosť. Vo veku 4 rokov by malo dieťa rozprávať tak zrozumiteľne, aby mu rozumeli aj cudzí ľudia. Nemusí však všetky hlásky vyslovovať úplne správne. Keďže každé dieťa je považované za individualitu, aj reč sa vyvíja individuálne. Ak rodičia majú pocit, že reč svojej ratolesti sa nerozvíja správne, prípadne ak na to upozornia učitelia v materskej škole či detský lekár, odporúča sa poradiť sa s logopédom.


Tri zásady, ktoré by mali rodičia rešpektovať a podľa možnosti dodržiavať

Ak chceme s dieťaťom komunikovať tak, aby sa rozvinul jeho komunikačný potenciál, mali by sme mať na pamäti tieto tri zásady:

1. POZORUJ 

– pozorujte potreby, myšlienky, túžby dieťaťa a to, čo chce dieťa povedať

2. POČKAJ 

– myslite na to, že dieťa potrebuje na niektoré veci (napríklad na odpoveď na vašu otázku, alebo na to, aby doplnilo slovo v obľúbenej básničke alebo pesničke) oveľa viac času ako dospelý človek – doprajte im preto v rámci komunikácie dostatok času

3. POČÚVAJ 

– venujte deťom celú pozornosť, nepredvídajte čo nám chcú povedať, neskáčte im do reči, pozerajte sa svojmu dieťaťu pri komunikácii do očí.