Predškoláci

Elektronická prihláška do 1.ročníka

Moderne – zážitkovo – hravo

Milí predškoláci!

Chceli by sme Vám v nasledujúcich riadkoch predstaviť našu základnú školu.

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky v posledných rokoch prešla veľkou premenou. Hneď pri vstupe Vás zaujmú esteticky upravené priestory. Moderne vybavené triedy aj učebne slúžia na výuku zážitkovým učením, zameranú na objavovanie či riešenie problémov.

Naším hlavným zameraním sú cudzie jazyky. Žiaci od 1. ročníka majú možnosť vzdelávať sa nielen v anglickom, ale aj v nemeckom i španielskom jazyku. Od 5. ročníka aj v ruskom jazyku. Na hodinách sa často vyučuje metódou CLIL, ktorá vnáša konverzačné prvky v cudzom jazyku t.j. po anglicky komunikujeme aj na matematike, prírodovede, hudobnej, výtvarnej i telesnej výchove. Dôkazom odbornej práce našich pedagógov sú výborné komunikačné zručnosti žiakov v zahraničných projektoch vo Francúzsku, Poľsku, Malte. Žiaci majú možnosť aktívne pracovať aj s deťmi z Turecka, Španielska, Lity a Talianska. Novinkou je získanie certifikátu z anglického jazyka v troch úrovniach.

Športovo nadané deti sa rozvíjajú v rôznych športoch. Nadané dievčatá sa zdokonaľujú vo volejbale a chlapci v hádzanej. Vytvárame aj výborné podmienky pre všetkých žiakov v ktoromkoľvek športe. Každoročne sa zúčastňujeme športového sústredenia v Chorvátsku. Žiaci si svoje záujmy rozširujú v 30-tich záujmových krúžkoch. Dôkazom toho sú popredné umiestnenia našej školy v rôznych olympiádach a súťažiach, za čo sme boli už niekoľkokrát vyhlásení ŠKOLOU ROKA.

V minulom školskom roku sme zaviedli novinku – vyučovanie za pomoci Lego stavebníc. Učivo sa následne upevňuje a žiaci lepšie chápu zákonitosti jednotlivých učív.
Sme školou podporujúcou zdravie, dbáme o zdravý životný štýl našich žiakov, moderne vybudovaná sauna priamo v škole tomu len prispieva.

Vysoko odborná práca špeciálnych pedagogičiek, logopedičky aj školskej psychologičky priamo v škole napomáha k odbúraniu mnohých výchovno-vyučovacích problémov.

V multifunkčnom átriu sme vybudovali učebňu pod holým nebom, kde často trávia teplé letné dni aj deti zo Školského klubu Stonožka. V týchto priestoroch sa nachádza aj krb, pri ktorom radi relaxujú rodičia s deťmi a pedagógmi pri kultúrnych programoch a spoločnom grilovaní rôznych dobrôt.

V priestoroch našej základnej školy je k dispozícii aj detská stomatologická ambulancia.

Naším cieľom je učiť moderne – zážitkovo – hravo.

Elektronická prihláška do 1.ročníka ZVONÍ – časopis pre predškolákov Príprava predškolákov na zápis – video


Čo sa od budúceho prváčika očakáva?

Okrem sústredenosti, pozornosti, znalosti základných farieb a tvarov ešte:

 • čistá a zrozumiteľná reč
 • dostatočne vyvinutá hrubá motorika, dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, liezť na rôzne náradia (stupeň telesnej obratnosti)
 • dostatočne vyvinutá jemná motorika (dokáže si zaviazať šnúrky na topánkach, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru)
 • taká úroveň telesného a psychického vývinu, aby sa bez problémov adaptovalo na prácu v škole
 • má mať vedomosti o prírode, ročných obdobiach, o živote a práci ľudí, pracovných nástrojoch
 • dôležité sú aj predpoklady k nadväzovaniu vzájomných vzťahov s inými deťmi, k spoločnej práci a hre, k vzájomnej pomoci a vykonávaniu primeraných úloh
 • plnenie jednoduchých požiadaviek

Ako sa teda pripravovať na 1. triedu?

Príprava detí na školu leží nielen na ,, pleciach“ MŠ, ale najmä rodiny. Dieťa potrebuje mať dobré vzťahy v rodine, aby si vedelo vytvoriť dobrý vzťah k učiteľovi a k spolužiakom, má poznať základné morálne a etické hodnoty, malo by si zvyknúť plniť určité drobné povinnosti v domácnosti (uložiť veci, vyniesť smeti a podobne). Domáca príprava na školu by mala obsahovať aktivity zamerané na:

 • rozvoj komunikácie
 • rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky
 • rozvoj matematických predstáv
 • rozvoj poznávacích procesov
 • poznávanie grafických tvarov niektorých písmen

Dôležitá je aj detská kresba, pretože je náročná z hľadiska pozornosti a pamäťových schopností. Dieťa by malo vedieť obkresľovať podľa predlohy a kresliť tvary podľa pamäti. Z jemno motorických pohybov a koordinácie pohybov rúk s pohybom očí, sa dá predpovedať úspešnosť a radosť pri náuke písania.
Kreslite s deťmi a všímajte si ich ,,techniku“ a vyjadrovanie na papieri: čo najradšej kreslia, akými farbami atď.


Identifikovanie

 • dieťa pozná svoje krstné meno a priezvisko
 • pozná adresu svojho bydliska alebo aspoň známe budovy v okolí
 • malo by dokázať vymenovať členov rodiny a vedieť, akú prácu vykonávajú


Komunikovanie

 • jazýček dieťaťa by mal byť dostatočne obratný na plynulé vyjadrovanie sa a správne vyslovovanie všetkých hlások
 • dieťa by sa malo vyjadrovať vo vetách a jednoduchých súvetiach, konverzovať s dospelými osobami (vykať), spontánne popísať dej a vedieť vyrozprávať jednoduchý príbeh bez opakovania slovíčka „potom“
 • vie naspamäť niekoľko básničiek a pesničiek
 • má základnú slovnú zásobu v materinskom jazyku


Kreslenie

 • detské omaľovánky sú ideálnou pomôckou, aby sa dieťa naučilo nevychádzať z línie
 • kresliť by už malo prvé postavičky so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • správne držanie ceruzky: držíme ju 3 prstami – palec, prostredník podopiera a ukazovák je položený zľahka na ceruzke zhora


Matematické predstavy

 • dieťa pozná pojmy – vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, hore, dole
 • rozlišuje základné geometrické tvary – kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník
 • rozoznáva pojmy – veľký, väčší, najväčší, malý, menší, najmenší, okrúhly, hranatý, špicatý
 • rozlišuje základné farby, vie ich pomenovať
 • vie počítať od 1 do 10 spamäti, priradiť číslo k danému počtu, triediť predmety podľa určených znakov, spočítať 10 predmetov tak, aby žiaden nevynechal
 • neodporúča sa učiť písať číslaČo má vedieť predškolák

 • vedieť skákať cez švihadlo
 • hádzať loptu jednou rukou
 • vie si zapnúť gombíky
 • vie si zaviazať šnúrky
 • dokáže vystrihnúť obrázok nožnicami s okrúhlym špicom
 • má vedieť, že včera už bolo, ale zajtra ešte len bude
 • dieťa sa vie pozdraviť pri príchode a odchode
 • odzdravenie patrí tiež do základného balíčka slušného správania
 • malo by vedieť veku primerane vyjadriť svoje myšlienky a názory
 • je schopné sústrediť sa na prácu, odložiť atraktívnu činnosť a začať plniť úlohy podľa pokynov učiteľa, zapojiť sa do kolektívnych hier
 • vie pozorne počúvať čítanie alebo rozprávanie dospelej osoby
 • vie ovládnuť svoje emocionálne prejavy a rešpektuje bežné normy správania sa
 • je samostatné – vie sa obliecť, najesť, udržať poriadok, začatú prácu sa snaží dokončiť
 • vie jesť príborom
 • vie odovzdať krátky odkaz pozná cestu zo školy domovO zápise

Zápis je veľkou udalosťou tak v živote detí ako aj ich rodičov a ide vlastne o prvý kontakt dieťaťa so školou inak, ako ju doteraz poznalo.
Stretnutie s neznámou tvárou pani učiteľky je možno trochu stiesňujúce, ale pre dieťa nevyhnutné.

V tomto veku sa deti rady hrajú, spievajú, kreslia a s radosťou sa pochvália, čo všetko už dokážu a práve táto chvíľa je pri zápise tou najkrajšou.

Dieťa pri rozhovore, hre a rôznych činnostiach prejaví svoje schopnosti. Na čo však pani učiteľka sústredí pozornosť je i pozornosť dieťaťa, schopnosť komunikovať, sústredenosť na určitú činnosť, poznanie základných farieb – žltá, modrá, červená, zelená, hnedá, čierna, biela, poznanie základných geometrických tvarov – kruh, štvorec, obdĺžnik a k dispozícii sú rôzne hry, doplňovačky, kartičky, kocky ….

Pri zápise sú okrem dieťaťa prítomní rodičia, budúce pani učiteľky, pani učiteľka z MŠ, školský psychológ aj školský špeciálny pedagóg.

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania /bývalý odklad povinnej školskej dochádzky/ :

Mnohí rodičia sa rozhodujú, či dať dieťa do školy, alebo požiadať riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. O tejto žiadosti musíte informovať základnú školu pri zápise svojho školopovinného dieťaťa.
Dôvody na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania :

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestym rokom
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie dodržať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé…….

ONLINE prehliadka školy :