Školský psychológ

Mgr. Ester Nemčková Bébarová – školský psychológ


Kontakt:  


Konzultačné hodiny:  

 • utorok: 9:00 hod. – 12:30 hod.
 • štvrtok: 10:00 hod. – 12:30 hod.

Informovaný súhlas so psychologickým vyšetrením a stretnutiami so školskou psychologičkou stiahnete nižšie.Čo je to školská psychológia

Školská psychológia je aplikačnou psychologickou disciplínou, ktorá sa zaoberá skúmaním psychologických zákonitostí výchovy a vzdelávania v školskom prostredí.

Z medzinárodného hľadiska sa začala školská psychológia rozvíjať na začiatku 20. storočia a jej rozvoj ovplyvnili najmä merania intelektových výkonov detí, ich porovnávanie a vyhodnocovanie.

Aby sme to trošku zjednodušili, ide vlastne o zisťovanie IQ pomocou inteligenčných testov, s ktorými ste sa už v rôznej podobe určite stretli a ak nie, tak ste o nich aspoň počuli.

V súčasnosti nie je novinkou ak na škole žiakom, rodičom i pedagógom ponúka svoje služby školský psychológ. Je to spôsobené najmä radikálne sa meniacimi sociálnymi, ekonomickými a politickými podmienkami, ktoré neustále zvyšujú nároky na vzdelanie, kvalifikáciu, odbornosť a osobnostné vlastnosti ľudí. Mladý človek dnes už nevystačí len s dobre osvojeným množstvom informácií, poznatkov a vedomostí, ale potrebuje sa tiež dozvedieť viac o tom, kto je, aký je, ako ho vníma okolie a ako rieši svoje problémy. Sú to pomerne nové a veľmi náročné úlohy vo výchove a vzdelávaní mladej generácie, ktoré si vyžadujú každodennú a systematickú kooperáciu všetkých odborníkov, podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní. Škola a školské zariadenie sú miestom, kde sa vždy nachádzajú žiaci, ktorí vyžadujú špecifickú individuálno-poradenskú činnosť, prípadne aj dlhodobé vedenie psychológa. Ak postačuje krátkodobá odborná intervencia, zvyčajne ju poskytne sám školský psychológ, v prípade vážnejších, kumulovaných problémov, môže požiadať školský psychológ o pomoc poradenských psychológov z pedagogicko-psychologickej poradne, prípadne osloviť klinických psychológov, logopédov, pedopsychiatrov a pod. a pri riešení s nimi ďalej úzko spolupracovať.Primárne preventívne aktivity školského psychológa

 • programové zásahy do postojov a spôsobov komunikácie učiteľov a rodičov a do ich štýlov výchovy, pretože práve takýmto spôsobom môžeme predchádzať vzniku problémov žiakov v správaní a v učení, predchádzať ich stresu, nízkej motivácii, či narušeným sociálnym vzťahom
 • sledovanie a následné zlepšovanie sociálnej klímy školy, medziľudských vzťahov v škole a v triede, ale aj pozorovanie výchovných prístupov a vyučovacích postupov učiteľov počas vyučovacieho procesu
 • pomoc učiteľom prostredníctvom konzultačno-poradenskej činnosti
 • spolupráca s vedením školy pri zabezpečovaní optimalizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

Hlavná náplň psychologickej činnosti orientovanej na žiaka:

 • identifikácia žiakov s poruchami správania /záškoláctvo, agresivita, šikanovanie…/ a s poruchami učenia  /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/
 • poznávanie intelektovej úrovne žiakov a možnosti jej rozvoja, zisťovanie úrovne schopností týkajúcich sa myslenia a riešenia problémov
 • poskytovanie odbornej pomoci žiakom i rodičom v programe profesionálnej orientácie a voľby povolania a spolupráca s výchovným poradcom
 • riešenie adaptačných ťažkostí na prostredie školy, najmä u žiakov 1. ročníkov
 • poznávanie predpokladov žiakov v oblasti všeobecných a špeciálnych intelektových schopností, osobnostných vlastností, motivácie výkonu a záujmov najmä v súvislosti s ich vstupom a pracovným výkonom v jazykových triedach, v spolupráci s učiteľmi rôznych predmetov poskytuje pomoc pri rozvíjaní osobnostných predpokladov a potencionality žiakov
 • poznávanie a diagnostikovanie žiakov tvorivých, intelektovo nadaných a v spolupráci s pedagógmi pripravuje pre nich špeciálne diferencované postupy vo výchove a vzdelávaní,
 • poznávanie a diagnostikovanie žiakov neprospievajúcich a žiakov učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov pre nich,
 • pracuje s deťmi zo sociálne a kultúrne menej podnetného prostredia prostredníctvom
 • podieľanie  sa na zaraďovaní a preraďovaní žiakov do špeciálnych škôl, spolupracuje s OPPP, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom
 • realizovanie testov školskej zrelosti, presnejšie psychologické vyšetrenie zamerané na zistenie úrovne intelektu, emocionality a osobnosti u budúcich prvákov, sleduje úroveň školskej spôsobilosti a pripravenosti detí vstupujúcich do školy
 • poskytovanie odborných psychologických služieb pre žiakov, rodičov a učiteľov

Na záver by som doplnila už len zopár informácií:

Pre prácu každého školského psychológa je nevyhnutnou podmienkou úspešného zvládnutia pracovnej náplne úzka spolupráca so všetkými pedagógmi na škole. Keďže spoločným cieľom pedagógov i psychológov je harmonický rozvoj osobnosti žiaka, spolupráca je nevyhnutná aj preto, že psychológ sa vo svojej činnosti opiera o údaje a hodnotenia učiteľov, ktoré sú nesmierne cenné a nápomocné.

Výhodou v práci školského psychológa , ktorý pracuje priamo v škole je to, že sa pravidelne zúčastňuje procesu výchovy a vzdelávania v škole, pozoruje interpersonálne vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi či učiteľmi navzájom a aj sám s nimi operatívne komunikuje, čo mu umožňuje lepšie vnímať celý systém školy, školské prostredie, výchovno-vzdelávací proces, učiteľský zbor, žiakov jednotlivo, aj ako súčasť kolektívu a od počiatku objasňovať a riešiť rôzne ťažkosti v oblasti učenia, správania, v oblasti sociálnych vzťahov, spolupráce školy a rodiny a pod. Môže tiež oveľa užšie kooperovať s riaditeľom a celým vedením školy a na základe všetkých už spomenutých výhod je v popredí  možnosť operatívnejšie identifikovať činitele, spolupodieľajúce sa na vzniku problémov a ich urýchlené riešenie – či už samostatne, alebo v kooperácii s poradenským i klinickým psychológom, pedopsychiatrom, logopédom, špeciálnym pedagógom, lekárom alebo sociálnym kurátorom.