Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.00 hod. do 17.00 hod.

Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.
ŠKD sa riadi režimom dňa.


Zaraďovanie žiakov

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, najneskôr do 30. júna príslušného školského roku na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. Žiaci do 1. ročníka vždy do 15. septembra príslušného školského roku, predbežne pri zápise do 1. ročníka.

O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. Zaraďujú sa do oddelení podľa veku.


Dochádzka žiakov

 Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu žiakov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní. Inak až od 15.00 hod. do 17.00 hod., v časových intervaloch 15.00 , 15.30, 16.00 hod. a ojedinele žiaci do 17.00 hod.

Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

Za príchod žiaka do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.00 hod. do 7.45 hod., zodpovedajú rodičia. Po 7.30 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7.45 hod. vychovávateľka odprevadí žiakov do príslušných tried.


Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

Prechod žiakov do ŠKD zabezpečuje vychovávateľka prípadne zastupujúci učiteľ.

Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov, po dohode s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má v triede poslednú vyučovaciu hodinu.

Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.

Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.

Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činností, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupkyne vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet žiakov.

V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam, ktorý konzultuje s bezpečnostným technikom.

Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

Žiaci majú mať svoje osobné veci označené.

Straty z uzavretých priestorov v ŠKD vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a hospodárkou školy.

Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu. Miestom rozchodu je škola, na písomné požiadanie rodiča to môže byť aj iné, presne určené miesto.

Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť alebo teplotu, upovedomí o tom telefonicky rodičov.