Školská jedáleň

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ: Mgr. Jana Ryšavá
Hlavný kuchár: Michal Sileský
Kuchárky: Alžbeta Demová, Ľubica Gašparovská, Klára Hadinová, Mária Monošová, Viera Španírová
Kontakt: 035/6410527


Jedálny lístok

Každý žiak a zamestnanec školy má právo stravovania sa v ŠJ.
V našej jedálni varíme z hydinového mäsa, pochádzajúceho zo Slovenska.
Žiak je prihlásený na stravu na základe písomnej prihlášky, podpísanej zákonným zástupcom žiaka.


Obed

Stravník-žiak v ZŠ I.stupeň (1.-4.ročníky) Stravník-žiak v ZŠ II. stupeň (5.–9.ročníky)
Stravná jednotka 1,50 €/ 1 obed 1,70 €/ 1 obed
Poskytnutá dotácia na 1 obed: 1,30 € 1,30 €
Doplatok od stravníka: 0,20 € / 1 obed 0,40 € / 1 obed
Režijný poplatok: 6,00 €/ mesiac 6,00 €/ mesiac

Účtovanie  platby za stravovanie je nasledovné:

Stravná jednotka * počet pracovných dní + 6,00 režijný poplatok na 1 mesiac
= zaplatiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci


Stravník –  zamestnanec  ZŠ

Stravná jednotka: 2,20 €/ 1 obed
Zamestnanec uhrádza: 1,87 €  za  1 obed
Príspevok zamestnávateľa zo SF: 0,33 €  na 1 obed
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň! Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11:30 – 12:00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku za odobraté jedlo.  Na ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 179/131223 Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky zo dňa 13. decembra 2023  určilo výšku príspevku na úhradu režijných nákladov pre MŠ a ZŠ na území mesta Nové Zámky v sume 6,00 € na mesiac na každého stravníka.

Zmenený príspevok na režijné náklady je povinný uhrádzať každý stravník školskej jedálne od 1. januára 2024.

Tieto príspevky sa uhrádzajú do 15. dňa v danom kalendárnom mesiaci.

Vaše požiadavky a pripomienky ku školskej jedálni a veciam súvisiacim s ňou, prosím posielajte na adresu:

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
Nábrežná 95
Nové Zámky 940 57

Tel.: 0356410527
Email: jedalen@zsnabrezna.sk 
IČO: 36106011
Banka: Tatrabanka
Účet: SK70 1100 0000 0026 2575 8689