Školská jedáleň

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ: Mgr. Jana Ryšavá
Hlavná kuchárka: Martina Geričová
Kuchárky: Alžbeta Demová, Ľubica Gašparovská, Klára Hadinová, Mária Monošová, Viera Španírová
Kontakt: 035/6410527


Jedálny lístok

Každý žiak a zamestnanec školy má právo stravovania sa v ŠJ.
V našej jedálni varíme z hydinového mäsa, pochádzajúceho zo Slovenska.
Žiak je prihlásený na stravu na základe písomnej prihlášky, podpísanej zákonným zástupcom žiaka.


Obed

Stravník-žiak v ZŠ I.stupeň (1.-4.ročníky) Stravník-žiak v ZŠ II. stupeň (5.–9.ročníky)
Stravná jednotka 1,15 €/ 1 obed 1,23 €/ 1 obed
Poskytnutá dotácia na 1 obed: 1,20 € 1,20 €
Doplatok od stravníka: 0,00 € / 1 obed 0,03 € / 1 obed
Režijný poplatok: 2,00 €/ mesiac 2,00 €/ mesiac

Účtovanie  platby za stravovanie je nasledovné:

+ 20,00 € jednorazový príspevok
+  doplatok (len II. stupeň)
+ 2,00 režijný poplatok  na 1 mesiac
= zaplatiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci


Stravník –  zamestnanec  ZŠ

Stravná jednotka: 1,33 €/ 1 obed
Zamestnanec uhrádza: 1,11 €  za  1 obed
Príspevok zamestnávateľa zo SF: 0,22 €  na 1 obed
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň! Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára

v čase od 11.30 – 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie  za jedlo – 1,20 €.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,00 €/ stravník,  bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) bude jednorazový príspevok na stravovanie (suma 20 €) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške na jeho účet.

Podľa zákona o dotáciách dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie  t.j. 1,20 €  za obed/deň, ktorá bude zúčtovaná z jednorazového príspevku na stravovanie (20,00 €).

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 160/28012 Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky zo dňa 28. februára 2012  určilo výšku príspevku na úhradu režijných nákladov pre MŠ a ZŠ na území mesta Nové Zámky v sume 2 € na mesiac na každého stravníka.

Príspevok na režijné náklady je povinný uhrádzať každý stravník školskej jedálne od 1. apríla 2012.

Každý nový stravník je povinný si zakúpiť identifikačný čip pre elektronický výdaj stravy v hodnote 2 € u vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je stravník povinný si zakúpiť nový u vedúcej ŠJ v tej istej sume.

Vaše požiadavky a pripomienky ku školskej jedálni a veciam súvisiacim s ňou, prosím posielajte na adresu:

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
Nábrežná 95
Nové Zámky 940 57

Tel.: 0356410527
Email: jedalen@zsnabrezna.sk 
IČO: 36106011
Banka: Tatrabanka
Účet: 2625758689/1100