Projekt eTwinning na našej škole

ZŠ Nábrežná 95 v Nových Zámkoch je od šk. roku 2013/2014 súčasťou siete škôl, ktoré sú realizátormi projektu eTwinning. Ide o projekt, ktorý je zameraný na medzinárodné partnerstvá škôl, financovaný EK a MŠ SR (viac na: www.etwinning.com, www.etwinning.sk, www.etwinning.net).

V rámci eTwinningu sme začali spolupracovať s viacerými zahraničnými školami Výmenné informačné, prezentačné a komunikačné aktivity sú realizované v anglickom jazyku.


Program eTwinning je otvorený všetkým základným a stredných školám. Predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania informačných a komunikačných technológií pri vytváraní partnerstiev medzi školami z rôznych krajín Európy. Žiaci i pedagógovia získavajú nové cenné poznatky a skúsenosti. Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde sa kladie dôraz na osvojenie si čo najväčšieho množstva učiva, pri tejto projektovej práci sa rozvíja najmä tvorivosť a originalita žiakov. Výrazne sa mení i postavenie žiaka. Stáva sa partnerom učiteľovi vo vyučovacom procese. Učiteľ je koordinátorom samostatnej práce žiakov, vedie ich správnym výberom činností, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa projektovej práce. V projekte sa žiaci učia, ako a kde možno rýchlym spôsobom získavať aktuálne a relevantné informácie. Zdrojom ich získavania nie je iba učebnica. Informácie získavajú z viacerých zdrojov, ku ktorým patrí internet, časopisy alebo rozhovory s inými ľuďmi. Podstatným rozdielom je to, že zatiaľ čo pri tradičnom vyučovaní učiteľ prezentuje informácie sám, pri takejto projektovej práci učiteľ učí žiakov samostatne vyhľadávať, zbierať, spracovávať, uchovávať, šíriť a využívať informácie. Nemenej dôležité je, že sa žiaci učia prezentovať vlastnú prácu, prijímať prácu partnera, porovnávať a revidovať svoje predstavy. Rozvíjajú sa pritom ich komunikačné zručnosti.

Mgr. Mária Luptáková, Mgr. Zuzana Petíková

e-Twinning – Poďakovanie:
Ďakujeme p. uč. Mgr. Zuzane Petíkovej a jej žiakom za skvelú reprezentáciu našej školy v medzinárodnom jazykovom projekte e-Twinning. Zapojila ich do troch projektov – Merry Christmas Europe!, Earth is our home Easter Traditional Food a za projekt Easter Traditional Food získala titul Učiteľka mesiaca za december 2014.

Pani učiteľke a jej žiakom srdečne blahoželáme!