Poplatky ŠKD

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

Na základe Všeobecného nariadenia mesta Nové Zámky č. 17/2016 sa mení výška príspevku v ŠKD od 1.1. 2017 na 12,00 € mesačne.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza (v zmysle § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní – školský zákon). V prípade, že 10. je v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, príspevok bude uhradený prvý pracovný deň, ktorý po 10. v mesiaci nasleduje.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

Poplatok za pobyt v ŠKD platia aj zákonní zástupcovia žiaka, ktorí sú v hmotnej núdzi.


Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne:

Vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu dieťaťa stanovený poplatok  12,00€ , platbu potvrdí zákonnému zástupcovi oznamom o prijatí. Vybrané peniaze odovzdá vedúcej ŠKD.

Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy o vyradení žiaka z ŠKD.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK