Tematické oblasti výchovy

Školský klub detí STONOŽKA

každé písmeno slova predstavuje životné schopnosti, ku ktorým chceme naše deti viesť.


 S 
 - svedomitosť: prejavovať sa zodpovedne vo svojej práci, vedieť reagovať podľa situácie

 T 
 - tvorivosť: produkovať nové a hodnotné nápady, riešenia a myšlienky

 O 
 - originalita: myšlienková a tvorivá samostatnosť

 N 
 - nápaditosť: prichádzať s novými nápadmi a prevádzať veci usporiadaným spôsobom

 O 
 - organizovanosť: plánovať, zostavovať a prevádzať veci usporiadaným spôsobom

 Ž 
 - životné zručnosti: čestnosť, zmysel pre humor, pohotovosť, skúsenosť, šikovnosť, empatia

 K 
 - komunikácia: ovládať komunikáciu v materinskom jazyku, rozvíjať komunikačné schopnosti, v cudzom jazyku a informačno-komunikačných technológiách

 A 
 - aktivita a zvedavosť: vedieť analyzovať problémy, mať snahu dozvedieť sa čo najviac o svete okolo nás

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovno-vzdelávacia činnosť v Školskom klube detí /ďalej len ” ŠKD”/ je zameraná na činnosti rekreačného, relaxačného a oddychového charakteru a  na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, hrou, športom a cvičením umožňujem deťom stráviť voľný čas na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich telesný i duševný rozvoj. V čase určenom na prípravu na vyučovanie majú deti možnosť pripraviť sa písomne a ústne na vyučovanie. Príprava na vyučovanie je obohatená  o  didaktické hry,  ktoré prispievajú nielen k rozvoju kreativity u detí, ale sú aj pre ne zaujímavejšie. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Na rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj telocvične, ihriská, átrium a iné objekty školy.