Kariérový poradca

Mgr. Soňa Móriczová


Kontakt:  


Konzultačné hodiny:  

 • utorok – od 10.00 hod do 12.00 hod
 • pondelok – piatok po dohode s výchovnou poradkyňou v kabinete výchovnej poradkyneHlavné úlohy činnosti :

 • vypracovať plán práce výchovnej poradkyne, ktorý je súčasťou výchovno – vzdelávacieho plánu práce školy a je v súlade s platnou školskou legislatívou,  dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa a Listiny ľudských práv,
 • plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov a tiež v rámci plnenia plánu Výchovnej komisie školy,
 • poskytovať pedagogickým pracovníkom, žiakom a ich zákonným zástupcom  metodickú a informačnú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy žiakov na povolanie,
 • oboznamovať žiakov s problematikou voľby povolania prostredníctvom štandardizovaných testov a moderných  programov, metodík a nástrojov,
 • koordinovať prácu triednych učiteľov a vyučujúcich predmetov a poskytovať im metodickú pomoc v práci so žiakmi a rodičmi,
 • poskytovať konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, koordinovať a pomáhať žiakom Školského parlamentu,
 • v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, s odbornými zamestnancami školy venovať zvýšenú pozornosť  deťom, ktoré zaostávajú v učení a  deťom, ktoré majú problémy so správaním, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,
 • v rámci skvalitnenia profesijnej orientácie uskutočňovať pre žiakov besedy s náborovými pracovníkmi stredných škôl a realizovať exkurzie na stredné odborné školy,
 • uskutočniť študijno – profesijné poradenstvo pre rodičov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku za účasti odborných zamestnancov UPSVaR a CPPPaP v Nových Zámkoch,
 • zefektívniť a skvalitniť spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch pri riešení výchovných, vzdelávacích a študijných  otázok profesijne nevyhranených žiakov.