Školská jedáleň

Vedúca ŠJ: Mgr. Jana Ryšavá
Hlavná kuchárka: Martina Geričová
Kontakt: 035/6410527

 » Jedálny lístok «

 Každý žiak a zamestnanec školy má právo stravovania sa v ŠJ.

 V našej jedálni varíme z hydinového mäsa, pochádzajúceho zo Slovenska.

 Žiak je prihlásený na stravu na základe písomnej prihlášky, podpísanej zákonným zástupcom žiaka.

Mesačný poplatok za stravu sa platí v danom mesiaci. V prípade, ak sa na účet ŠJ nepripíše platba do posledného dňa v kalendárnom mesiaci za ktorý sa platí poplatok za stravovanie, elektronický systém stravníkovi nevydá stravu, nakoľko ju považuje za nezaplatenú. Poplatok za stravu je možné uhradiť aj formou vkladu na účet ŠJ alebo formou trvalého príkazu.

Preplatok sa prenáša do nasledujúceho mesiaca. Žiakom 9. ročníka sa preplatok stravného vráti na účet alebo v hotovosti najneskôr do 30. 6. 2017.

 Výška stravného :

žiaci 1.-4. roč.  0,95 €
žiaci 5.-9. roč. 1,01 €
zamestnanci 1,12 €  (1,02 € + 0,10 € zo SF)
desiata 0,35 €

 Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 160/28012 Mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky zo dňa 28. februára 2012  určilo výšku príspevku na úhradu režijných nákladov pre MŠ a ZŠ na území mesta Nové Zámky v sume 2 € na mesiac na každého stravníka.

Príspevok na režijné náklady je povinný uhrádzať každý stravník školskej jedálne od 1. apríla 2012.

Príspevok sa bude pripočítavať mesačne k poplatku za stravu na šekovej poukážke. Ak vznikne nedoplatok, dlžná suma sa pripočíta v nasledujúcom mesiaci.

Upozorňujeme, že poplatky za stravné a za režijné náklady sa uhrádzajú do 15. dňa v bežnom kalendárnom mesiaci.

Každý nový stravník je povinný si zakúpiť identifikačný čip pre elektronický výdaj stravy v hodnote 2 € u vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je stravník povinný si zakúpiť nový u vedúcej ŠJ v tej istej sume.

Vaše požiadavky a pripomienky ku školskej jedálni a veciam súvisiacim s ňou, prosím posielajte na adresu:

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
Nábrežná 95
Nové Zámky 940 57

Tel.: 0356410527
Fax: 0356410526
Email: jedalen@zsnabrezna.sk 
IČO: 36106011
Banka: Tatrabanka
Účet: 2625758689/1100