Tematické oblasti výchovy

stonozka
Výchovno-vzdelávacia činnosť
Výchovno-vzdelávacia činnosť v Školskom klube detí /ďalej len ” ŠKD”/ je zameraná na činnosti rekreačného, relaxačného a oddychového charakteru a  na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky.
V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, hrou, športom a cvičením umožňujem deťom stráviť voľný čas na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich telesný i duševný rozvoj.
V čase určenom na prípravu na vyučovanie majú deti možnosť pripraviť sa písomne a ústne na vyučovanie. Príprava na vyučovanie je obohatená  o  didaktické hry,  ktoré prispievajú nielen k rozvoju kreativity u detí, ale sú aj pre        ne zaujímavejšie.
V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú.
Na rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj telocvične, ihriská, átrium a iné objekty školy.