Tematické oblasti výchovy

stonozka
Výchovno-vzdelávacia činnosť
Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti rekreačného, relaxačného a oddychového charakteru a  na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o ich dobrý telesný i duševný rozvoj.
V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy a opakujú učivo.
V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky.
Na rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj telocvične, ihriská a iné objekty školy.