Zdravie v školách

Názov projektu: „STUDNICA ZDRAVIA“

Termín realizácie projektu: 1. 9. 2005 – 31. 12. 2005

Miesto realizácie projektu: ZŠ Nábrežná Nové Zámky

Cieľ a obsah:

Po úspešnom absolvovaní projektu „Stimulácia podpory zdravej výživy u žiakov“ so zameraním na mliečnu výživu sme sa rozhodli, že sa v tomto školskom roku zapojíme do rozvojového projektu “Zdravie v školách“, v ktorom chceme osloviť približne 2000 žiakov a učiteľov základných a materských škôl z nášho regiónu. Náš projekt sme nazvali »STUDNICA ZDRAVIA«. Nechceme zostať len pri pomenovaní, lebo medzi aktivitami, ktoré sme si v tomto šk. roku v projekte Zdravá škola naplánovali, je vybudovanie studničky ako symbolu čistoty a zdravia, ktorú umiestnime v multifunkčnej učebni átria školy.

Symbol studničky plnej pramenistej vody sa v prenesenom význame stal pre koordinátorov projektu studnicou aktivít, ktoré prispejú k splneniu vytýčených cieľov tohto projektu:

 1. Skvalitniť pitný režim žiakov, dbať o pravidelný prísun prírodnej vody.
 2. Vyvolať záujem žiakov o poznávanie liečivých rastlín, o ich využitie v svoj prospech a o konzumáciu bylinkových čajov.
 3. Osvojiť si význam mliečneho pitného programu pre zdravie, dbať na pravidelnú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov.
 4. V rámci vyučovania a voľnočasových aktivít využívať rehabilitačné lopty ako prevenciu správneho držania tela. So súborom cvičení oboznámiť deti, rodičov, pedagógov školy.
 5. Upevniť a prehĺbiť poznatky žiakov o drogách, pohlavných chorobách, AIDS s dôrazom na význam prevencie.

Tieto čiastkové ciele majú prispieť k napĺňaniu hlavného cieľa – viesť žiakov k tomu, aby chápali a sami sa pričinili o to, že každý jedinec je súčasťou spoločnosti, ktorá môže fungovať bez problémov, ak je zložená zo zdravých jedincov.

Formy realizácie hlavného cieľa sme rozdelili do 4 oblastí : 

 1. Vlastná prezentácia, spolupráca so všetkými základnými a materskými školami v meste a s  verejnosťou.
 2. Odborné prednášky pre žiakov, rodičov   a  pedagógov   zabezpečené lekárom,  psychológom a  pracovníkmi Mestskej   polície v  Nových Zámkoch.
 3. Tvorba metodických materiálov, učebných pomôcok, prieskum, anketa.
 4. Športovo – zábavná činnosť.

Realizácia a vyhodnotenie  projektu:

Aktivita č. 1: Studnička zdravia

V rámci projektu Zdravie v školách sme v átriu našej školy vybudovali studničku. Jej symbolickým otvorením sme zahájili realizáciu projektu „Studnica zdravia“. Otvorenia sa zúčastnili rodičia, sponzori, zamestnanci školy. Pri tejto príležitosti si žiaci školy pozvali deti z materských škôl v  meste. Príjemné posedenie pri studničke spestrili škôlkárom druháci dramatizáciou rozprávky – Lesná studnička. Rozprávka motivovala deti ku starostlivosti o prírodu. Svoje zručnosti si škôlkári vyskúšali v tvorivých dielňach v práci s prírodnými materiálmi. Deti sa pri tvorbe mohli inšpirovať výstavkou Plody jesene, ktorá vhodne oživila priestory školy. Príjemné stretnutie ukončili posedením pri chutnom bylinkovom čaji. Na akcii sa postupne zúčastnilo 120 detí z MŠ a všetci žiaci našej školy.

Aktivita č. 2: Kakaovláčik

Časový harmonogram:

10.00 hod. Slávnostné otvorenie, príhovor riaditeľky školy a primátora mesta
10.20 hod. Kultúrny program žiakov ZŠ na Nábrežnej ul.
10.40 – 11.40 hod. Vytvorenie Kakaovláčika ako hlavného symbolu projektu Zdravie v školách
10.40 hod. Športové súťaže pre deti nášho mesta
12.00 hod. Slávnostné ukončenie akcie

Z príležitosti Svetového dňa výživy sme pozvali žiakov základných a materských škôl nášho mesta na vytvorenie symbolického Kakaovláčika. Naše pozvanie prijalo 5 základných a 7 materských škôl. Akcie sa zúčastnilo približne 1000 detí. Pri realizácii sme dodržali uvedený časový harmonogram. Naša škola ako realizátor projektu zhotovila rušeň, ku ktorému skupina detí z každej školy pripojila svoj vagón a tým zapojené školy podporili náš projekt zameraný na zlepšovanie zdravia detí. Počas výtvarného dotvárania vagónikov skupinami detí, sme pre ostatných žiakov pripravili zábavné športové súťaže. Počas celého dopoludnia deti zabával sloník Bombi, ktorý im rozdával sladké mliečne maškrtky. Všetky zúčastnené ZŠ a MŠ dostali kakao pre svojich žiakov.

Touto akciou sme oslovili aj širokú verejnosť, ktorá mala možnosť využiť znalosti študentiek Strednej zdravotnej školy v Nových Zámkoch. Na svojom stanovišti merali fyziologické funkcie, radili v oblasti správnej výživy a záujemcom poskytli odborné letáky.

Aktivita č. 3: Voda, voda, vodička

Integrovaný tematický blok „Voda, voda, vodička“ bol realizovaný PaedDr. D. Príbojskou a žiakmi 3.B. triedy. V prvej časti bloku si žiaci formou skupinovej práce zopakovali učivo z prírodovedy o vode – vlastnosti, význam a využitie vody. V druhej časti motív vody stvárnili vo výtvarnom, hudobnom a literárnom prejave. Cieľom hodiny bolo prehĺbiť vzťah detí k čistote a ochrane a k správnemu zaobchádzaniu s vodou.

Aktivita č. 4: Ovocníčkovia

V priestoroch školy sme privítali 80 detí z MŠ v našom meste. Spolu s prvákmi a druhákmi sa škôlkári realizovali v tvorivých dielňach, kde strihali, lepili, farbili ovocie. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti hravými formami a aktivitami s významom ovocia pre ich zdravie. Po tvorivej práci ich čakala výborná zdravá desiata v podobe ovocného šalátu a džúsov.

Aktivita č. 5: Moderné je nefajčiť

V spolupráci s vyučujúcimi prírodopisu žiaci vyplnili anonymný dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť stupeň informovanosti o drogách ako takých a skúsenosti s konzumáciou legálnych drog. Jednalo sa o štruktúrovaný dotazník so 14 otázkami. Cieľovou skupinou boli žiaci 7. ročníka. Túto vekovú kategóriu sme zvolili, lebo patrí medzi najohrozenejšie a väčšina žiakov má s legálnymi drogami isté skúsenosti.

Pre objektívnejšie vyhodnotenie a možnosť porovnania sme vyhodnotili zvlášť odpovede dievčat a chlapcov, celkový počet žiakov i percentuálne zastúpenie jednotlivých možností. Výsledky získané vyhodnotením dotazníka budú prezentované rodičom na najbližšom ZRPŠ.

Výsledky analýzy dotazníka sme následne využili na hodine prírodopisu v učive Starostlivosť o dýchacie cesty. Formou zážitkového učenia si žiaci doplnili vedomosti, formovali postoje k fajčeniu. Na hodinách boli zaradené aktivity Klbko závislosti, Stav do hry svoje dýchacie cesty a Voľba povolania. Netradičné hodiny prírodopisu žiakov zaujali, o čom svedčia aj výroky, ktorými ju zhodnotili:

 • páčilo sa nám, že hodina bola zábavná a poučná;
 • páčilo sa nám, že sme bojovali proti cigaretám;
 • na hodine sme nepočúvali nudné prednášky, bolo to zábavné;
 • dostali sme dobré rady do života;
 • na tejto hodine sa nám páčilo, že sme sa poučili a že sme vyhrali.

Aktivita č. 6: Propagácia v miestnej tlači, rozhlase a káblovej televízii mesta Nové Zámky

Informovanie verejnosti o príprave a aktivitách súvisiacich s realizáciou projektu Studnica zdravia Prostredníctvom pozvánok, regionálnej tlače a mestskej televízie sme priebežne oboznamovali občanov nášho mesta s realizáciou projektu.

Aktivita č. 7: Zdravá mliečna desiata

Finančné prostriedky, ktoré zostali po zrealizovaní všetkých naplánovaných akcií sa investovali do nákupu surovín na prípravu pomazánok. Každý žiak mal možnosť ochutnať chlieb s dvomi druhmi pomazánok, ktoré pripravili kuchárky školskej jedálne. Chutné pomazánky zapili deti pohárom mlieka.

Aktivita č. 8: Liečivé rastliny a ich význam

Časť multifunkčnej učebne v átriu školy je venovaná pestovaniu liečivých rastlín. V uvedenom týždni sa na hodinách prírodopisu a pestovateľských prác v átriu vystriedali postupne žiaci 5.-9. ročníka. Prakticky si vyskúšali poznávanie liečivých rastlín. Pani učiteľka ich znalosti doplnila o poznatky o liečivých účinkoch a možnostiach využívania bylinkových čajov v ľudovom liečiteľstve. Žiaci mali možnosť ochutnať viacero druhov bylinkových čajov. Spestrením bola ochutnávka zeleninových pomazánok.

Aktivita č. 9: Oci, mami cvičte s nami

Cvičenie s fitloptou so zameraním na správne držanie tela a relaxáciu organizmu. Pod vedením skúsenej rehabilitačnej pracovníčky sme uskutočnili prvé stretnutie, kde sme mohli vyskúšať rôzne typy cvičení zamerané na chrbticu, brušné svalstvo i svalstvo horných a dolných končatín. Každý účastník získal návod cvičení, ktorý môže použiť i v domácom prostredí. Gymnastické lopty sa stali obľúbené aj počas rozcvičiek na hodinách telesnej výchovy, ale aj na sedenie v triedach.

Aktivita č. 10: Športujeme so škôlkármi

Športové súťaže zamerané na cvičenia školákov a predškolákov. Žiaci 1. a 2. ročníka pripravili pre predškolákov športové dopoludnie, kde si vyskúšali svoje pohybové zručnosti. Súťažilo sa v štafetových hrách. Pohybové aktivity spestrilo cvičenie na rehabilitačných loptách. Cvičenia sa zúčastnilo 150 detí. Malí škôlkári si po zdravom športovaní zamaškrtili na chutných pudingoch.

Aktivita č. 11: Púšťanie šarkanov

Športovo – zábavné popoludnie detí ŠKD našej školy spojené s konzumáciou mliečnych výrobkov. Za účasti rodičov sa zišli deti pod vedením vychovávateliek na školskom ihrisku a po úvodnom príhovore odštartovali pestrofarebnú šarkaniu púť po belasej oblohe. Spoločne si zasúťažili o najkrajšieho a najvyššie letiaceho šarkana. Popoludnie podporilo u detí záujem o radosť z pohybu a prispelo k upevňovaniu vzťahov medzi rodinou a školou.

 
Rozpočet projektu:
Výdavky projektu spolu
Celkom 96 512,00 Sk
z toho nákup materiálu, mliečnych výrobkov, čaje a lopty 95 000,00 Sk
z toho podpora ľudských zdrojov 1 512,00 Sk
Rozpis zdrojov finančných prostriedkov
rozpočet projektu celkom 96 512,00 Sk
grant »MŠ SR« 50 000,00 Sk
vlastné zdroje realizátora 1 512,00 Sk
spolufinancovanie – rodičovské združenie 45 000,00 Sk
Prezentácia o realizácii projektu – Projekt v obrázkoch