Škola budúcnosti

Rada školy pri Základnej škole na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch

————————————————————————–

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia

28. 4. 2008

Prítomní : 9 členov – podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní : 
Ing. Markéta Salgóová, JUDr. Richard Schwarz – ospravedlnení
Hostia : 
PaedDr. Mária Malperová – riaditeľka školy

Program : 

1. Otvorenie
2. Predstavenie členov
3. Oboznámenie prítomných s § 25 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve
4. Tajné voľby predsedu a podpredsedu RŠ
5. Vyhodnotenie
6. Ukončenie

Volebná komisia :
Zuzana Žatková ,Jana Zajíčková

Výsledky hlasovania :
rozdaných lístkov : 9 + 9
platných lístkov : 9 + 9
neplatných lístkov : 0 + 0

Predsedníčkou rady školy sa stala :
PaedDr. Iveta Brelíková – 8 hlasov

Podpredsedníčkou rady školy sa stala :
PaedDr. Katarína Kissová – 8 hlasov

p.č. Meno a priezvisko, titul Povolanie Zastúpenie Bydlisko
1. Jana Zajíčková, Mgr. učiteľka
ZŠ Nábrežná
– ped.zamest.
Nové Zámky
S.H.Vajanského 7/3
2. Iveta Brelíková, PaedDr. učiteľka
ZŠ Nábrežná
– ped.zamest.
Nové Zámky
Nábrežná 35
3. Zuzana Žatková sekret-hospod.
ZŠ Nábrežná
neped.zamest.
Nové Zámky
G.Bethlena 39
4. Mária Kalinová, MUDr.
lekárka
RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
Nové Zámky
S.H.Vajanského 66
5. Katarína Kissová, PaedDr. učiteľka RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
Nové Zámky
Slávičia 21
6. Markéta Salgóová, Ing. učiteľka RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
Nové Zámky
Nábrežná 75
7. Monika Garaiová, Ing. zásobovačka RZ pri ZŠ Nábr. N.Zámky – rodič
Nové Zámky
B.Němcovej 4
8. Richard Schwarz, JUDr. právnik
MsZ N.Zámky
Poslanec
Nové Zámky
Hradná 30
9. Jana Garajová, PaedDr. učiteľka
MsZ N.Zámky
Poslanec
Nové Zámky
Nábrežná 67
10. Karol Suchan, Ing. SZČO
MsZ N.Zámky
Poslanec
Nové Zámky
Slávičia 26
11. Alena Porubská učiteľka
Zástupca PO –
MO MS N.Zámky
Nové Zámky
T. Vansovej 23

Zápisnicu napísala: Zuzana Žatková

Predsedníčka RŠ: PaedDr. Iveta Brelíková                      Primátor mesta: Ing. Gejza Pischinger

 

Rada školy pri Základnej škole na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch

————————————————————————–
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia

28. 4. 2008

Prítomní: 9 členov – podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Markéta Salgóová, JUDr. Richard Schwarz – ospravedlnení
Hostia: PaedDr. Mária Malperová – riaditeľka školy

Program: 

1. Otvorenie
2. Predstavenie členov
3. Oboznámenie prítomných s § 25 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve
4. Tajné voľby predsedu a podpredsedu RŠ
5. Vyhodnotenie
6. Ukončenie

Volebná komisia:
Zuzana Žatková ,Jana Zajíčková

Výsledky hlasovania: 
rozdaných lístkov : 9 + 9
platných lístkov : 9 + 9
neplatných lístkov : 0 + 0

Predsedníčkou rady školy sa stala:
PaedDr. Iveta Brelíková – 8 hlasov

Podpredsedníčkou rady školy sa stala:
PaedDr. Katarína Kissová – 8 hlasov