Infovek 2006

Otvorená škola: INFOVEK – 2006

Termín realizácie projektu: 1. 9. 2006 – 31. 12. 2006

Miesto realizácie projektu: ZŠ Nábrežná Nové Zámky

Cieľ a obsah: pokračovanie projektu z roku 2003, 2004 a 2005

Hlavným cieľom školy je formou rôznych sprievodných akcií naučiť zamestnancov a žiakov školy k efektívnemu využívaniu informačno-komunikačných technológií, nielen vo vyučovacom procese, ale aj v živote. Ciel z predchádzajúcich projektov – zvýšiť záujem zamestnancov a žiakov o IKT sme nadmerne splnili – bol to 1. krok. Teraz nám zostáva ukázať a naučiť ich všetky možnosti využitia IKT – čo je 2. krok.

V rámci 2. kroku zavádzania IKT do života školy sme si v projektovom zámere stanovili tieto ciele :

  • Rozširovať počítačovú gramotnosť.
  • Viesť k využívaniu moderných technológií pri komunikácii, hľadaní informácií a rýchlom riešení problémov.
  • Propagovať prácu s IKT a využívať digitálne technológie na spoluprácu so zriaďovateľom a s ďalšími inštitúciami.
  • Využívať IKT pri propagácii školy (cestou školského časopisu, videoklipov, filmového spracovania rôznych životných udalostí …)

Harmonogram realizácie projektu:

1. Internetová kaviareň

Realizácia aktivity č.1 je rozpracovaná od 1. októbra do 15. decembra 2006.
Kaviareň bude otvorená: každý piatok  16.00 – 18.00 hod. paralelne v dvoch učebniach výpočtovej techniky.

2.  Klub mladých novinárov a redaktorov

Aktivita č. 2 sa realizuje od januára 2006 je stála – dlhodobá.

Členovia klubu mladých novinárov a redaktorov sa stretávajú  každý týždeň na dve hodiny. Presný čas a termín nie je určený, záleží od realizovaných aktivít v škole.

3.  Digitálny fotoaparát a ja – Digitálna fotoškola

Realizácia aktivity č. 3 je rozpracovaná na celý školský rok 2006/2007.

Žiaci budú pracovať v krúžku, ktorého presný termín sa určí pri tvorbe rozvrhu hodín na školský rok 2006/2007. Krúžok bude každý týždeň dve hodiny.

4.  Digitálna kamera a ja – Urob si svoj videoklip

Realizácia aktivity č. 4 je rozpracovaná na celý školský rok 2006/2007.

Žiaci budú pracovať v krúžku, ktorého presný termín sa určí pri tvorbe rozvrhu hodín na školský rok 2006/2007. Krúžok bude každý týždeň dve hodiny.

5.   Urob si svoju webovú stránku

Realizácia aktivity č. 6 je rozpracovaná na mesiace august až december 2006.
Kurzy budú prebiehať: Po – Pia: 16.00 – 18.00 hod.

V jednej učebni výpočtovej techniky. Spolu sa uskutoční 10 kurzov v dvojtýždňových intervaloch, pričom každý kurz môže absolvovať 10 žiakov.

6.  Krúžok PowerPoint pre žiakov

Realizácia aktivity č. 7 je rozpracovaná na celý školský rok 2006/2007.

Žiaci budú pracovať v krúžku, ktorého presný termín sa určí pri tvorbe rozvrhu hodín na školský rok 2006/2007. Krúžok bude každý týždeň dve hodiny.

7.   Súťaž o najlepšiu prezentáciu na tému : Čím je pre mňa počítač ?

Realizácia aktivity č. 8 je rozpracovaná na mesiace september až december 2006. Súťaž je pre všetkých žiakov základných škôl v meste Nové Zámky.

Vyhlásenie súťaže: do 30. septembra 2006
Prihlásenie sa do súťaže a zaslanie súťažných prác: do 15. novembra 2006
Vyhodnotenie súťaže: do 20. decembra 2006

Projekt je otvorený a preto je možné ho dopĺňať.

Vyhodnotenie:

V projektovom zámere sme plánovali realizovať 9 aktivít, z ktorých sa nám podarilo úspešne realizovať osem. Jednu aktivitu sa nám nepodarilo zrealizovať v naplánovanom termíne. Realizáciu uskutočníme v roku 2007 v letnom záujmovom útvare pre žiakov 7. a 8. ročníkov. Veľký úspech mala aktivita č. 8 – Súťaž o najlepšiu prezentáciu na tému: Čím je pre mňa počítač?. Podobné súťaže budeme realizovať pre žiakov základných škôl v každom školskom roku.

Termíny a časové rozpätie kurzov sme prispôsobili záujmu a požiadavkám frekventantov.

Hlavným prínosom aktivít uskutočnených v rámci projektu Otvorená škola: Infovek 2006 je efektívne využívanie informačno-komunikačných technológií, ktoré sú na škole prístupné, vo vyučovacom procese, v mimovyučovacích aktivitách a pri propagácii aktivít školy u širokej verejnosti formou školského časopisu a webových stránok.

Nové aktivity privítali žiaci školy s veľkým záujmom. Aj v budúcnosti budeme v realizácii podobných tvorivých aktivít pokračovať a tak zvýšime záujem žiakov o využívanie IKT.

 

Rozpočet projektu:

Výdavky projektu
spolu
Celkom
130 000,00 Sk
z toho nákup techniky, softwéru a iného materiálu
105 000,00 Sk
z toho podpora ľudských zdrojov
25 000,00 Sk
Rozpis zdrojov finančných prostriedkov
rozpočet projektu celkom
130 000,00 Sk
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
spolufinancovanie – rodičovské združenie
30 000,00 Sk
Rozpis grantu z podprojektu Otvorená škola
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
bežné výdavky
100 000,00 Sk
kapitálové výdavky
0,00 Sk