Infovek 2005

Otvorená škola: INFOVEK – 2005

Termín realizácie projektu: 1. 9. 2005 – 31. 12. 2005

Miesto realizácie projektu: ZŠ Nábrežná Nové Zámky

Cieľ a obsah: pokračovanie projektu z roku 2003 a 2004

V rámci projektového zámeru zostali naše ciele nemenné:

  1. Pripraviť širokú komunitu pre život v dnešnej informačnej spoločnosti.
  2. Povzbudiť verejnosť pri práci s počítačom.
  3. Odstrániť počítačovú negramotnosť.
  4. Odbúrať strach verejnosti z využívania IKT.
  5. Viesť ich k využívaniu moderných technológií pri komunikácii, hľadaní informácií a rýchlom riešení problémov.

Realizácia projektu:

1. Otvorená škola 2005 pre rodičov začiatočníkov

Realizácia je rozpracovaná na dobu od 19. septembra do 13. októbra 2005, vždy od pondelka do štvrtka, denne sa bude jednať o 2 kurzy v jednej počítačovej miestnosti a kurzy budú prebiehať paralelne v dvoch učebniach. Spolu to bude 16 kurzov.

Kurzy pre rodičov – „začiatočníkov“ – cieľ – zvýšiť ich informačnú gramotnosť. Témy kurzov sú: 1. Základy operačného systému Windows, 2. MS Word pre začiatočníkov, 3. MS Excel pre začiatočníkov, 4. Sprievodca po Internete. Kurzy budú viesť 4 kvalifikovaní zamestnanci školy a celkovo sa ich môže zúčastniť asi 200 rodičov. Kurzy budú pre rodičov a pre obyvateľov mesta Nové Zámky bezplatné.

2. Otvorená škola 2005 pre rodičov „pokročilých“

Realizácia je rozpracovaná na dobu od 17. októbra do 11. novembra 2005, vždy od pondelka do štvrtka, denne sa bude jednať o 2 kurzy v jednej počítačovej miestnosti a kurzy budú prebiehať paralelne v dvoch učebniach. Spolu to bude 16 kurzov.

Zo skúseností z minulých rokov vieme, že na počítačové kurzy sa prihlásia aj rodičia, ktorí už majú základné zručnosti v práci s počítačom, ktoré by potrebovali rozšíriť o nové. Chceme im vyjsť v ústrety, preto zorganizujeme kurzy aj pre rodičov „pokročilých“. Témy kurzov sú: 1. Práca s aplikáciou MS Word, 2. Práca s aplikáciou Excel, 3. Internet a jeho využitie, 4. Multimédiá a ich využitie. Kurzy budú viesť 4 zamestnanci školy. Veríme, že čo najviac rodičov naplno využije možnosti ďalšieho vzdelávania sa. Celkovo sa môže zúčastniť asi 200 rodičov. Kurzy budú pre nich a pre obyvateľov mesta Nové Zámky bezplatné.

3. Internetová kaviareň

Realizácia je rozpracovaná od 23. septembra do 11. novembra 2005.

Internetová kaviareň sa bude konať vždy v piatok od 18.00 hod. do 20.00 hod. paralelne v dvoch učebniach výpočtovej techniky.

4. Školenie pre učiteľov – práca s aplikáciou Excel               

Realizácia je rozpracovaná od 21. novembra do 2. decembra 2005.

Školenia budú prebiehať denne od 16.00 – 18.00 hod. Jedno školenie bude trvať 2 dni po 2 hodiny, teda spolu 4 hodiny. Školenie bude zamerané na prácu s aplikáciou Excel.

5. Súťaž na škole – rodič a jeho dieťa

V mesiaci november 2005 zorganizujeme súťaž na škole – rodič a jeho dieťa. Súťaž sa bude konať v miestnostiach výpočtovej techniky a jej hlavnou náplňou bude vyhľadávanie informácií z internetu a vedomostná súťaž s využitím počítača. Jedna súťaž bude trvať 1 hodinu pre 1 pár rodič + dieťa. Víťaz dostane malú pozornosť, ktorú zakúpi rodičovské združenie.

6. Krúžky pre žiakov Práca s počítačom

V tomto školskom roku je o krúžky Práca s počítačom a Internetová kaviareň, ktoré sú zamerané na prácu s počítačom veľký záujem. V budúcom školskom roku plánujeme opäť otvoriť množstvo takýchto krúžkov. Do krúžkov sa majú možnosť prihlásiť všetci žiaci od prvého až po deviaty ročník.

7. Školenie pre zamestnancov školy – práca s digitálnou kamerou

Realizácia je rozpracovaná od 5. decembra do 9. decembra 2005.

Kurzy budú prebiehať: Po – Pi: 16.00 – 18.00 hod.18.00 – 20.00 hod.

Školenie bude trvať pre jedného učiteľa 2 hodiny.

8. Kurzy pre rodičov – práca s prídavnými zariadeniami

Realizácia je rozpracovaná od 12. decembra do 16. decembra 2005.

Kurzy budú prebiehať: Po – Pi: 16.00 – 18.00 hod. a 18.00 – 20.00 hod.

Kurz bude trvať pre jedného rodiča 2 hodiny.

Projekt je otvorený a je možné ho dopĺňať.
 

Vyhodnotenie:

Hlavným prínosom aktivít uskutočnených v rámci projektu Otvorená škola: Infovek 2005 je priblíženie informačných technológií širokej verejnosti, žiakom i zamestnancom školy. Aktivity rodičia žiakov školy hodnotili veľmi kladne a vyjadrili podporu škole aj v ďalších rokoch pri zapájaní sa do podobných projektov, ktoré mnohým z nich pomohli pri získaní počítačovej gramotnosti. Z uvedeného nám vyplýva, že aj v budúcnosti budeme v realizácii aktivít na šírenie počítačovej gramotnosti pokračovať a zameriame sa hlavne na nezamestnaných spoluobčanov, aby sme im pomohli pri hľadaní si zamestnania.

Rozpočet projektu:
Výdavky projektu
spolu
Celkom
150 000,00 Sk
z toho nákup techniky, softwéru a iného materiálu
128 000,00 Sk
z toho podpora ľudských zdrojov
22 000,00 Sk
Rozpis zdrojov finančných prostriedkov
rozpočet projektu celkom
150 000,00 Sk
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
spolufinancovanie – rodičovské združenie
50 000,00 Sk
Rozpis grantu z podprojektu Otvorená škola
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
bežné výdavky
69 000,00 Sk
kapitálové výdavky
31 000,00 Sk