Infovek 2004

Otvorená škola: INFOVEK – 2004

Termín realizácie projektu: 1. 10. 2004 – 31. 12. 2004

Miesto realizácie projektu: ZŠ Nábrežná Nové Zámky

Cieľ a obsah: pokračovanie projektu z roku 2003

V budúcnosti chceme byť ozajstnou otvorenou školou pre širokú komunitu.

Myslíme si, že formou rôznych sprievodných akcií si zamestnanci a žiaci začali osvojovať využívanie informačno-komunikačných technológií, nielen vo vyučovacom procese, ale aj v živote. Naším cieľom je vypestovať záujem širokej verejnosti o IKT.

Tým, že sme predstavili podprojekt Otvorená škola rodičom a vzbudili sme ich záujem o preškolenie, rozhodli sme sa ho realizovať.

V rámci projektového zámeru sme si stanovili tieto ciele :

 1. Pripraviť širokú komunitu pre život v dnešnej informačnej spoločnosti.
 2. Povzbudiť verejnosť pri práci s počítačom.
 3. Odstrániť počítačovú negramotnosť.
 4. Odbúrať strach verejnosti z využívania IKT.
 5. Viesť ich k využívaniu moderných technológií pri komunikácii, hľadaní informácií a rýchlom riešení problémov.

 

Realizácia projektu:

1. Otvorená škola pre rodičov – pokračovanie

Realizácia projektu je rozpracovaná na dobu od 4. októbra do 29. októbra 2004.

Kurzy budú prebiehať:   Po – Št: 16.00 – 18.00 hod. 18.00 – 20.00 hod.

Kurzy sa budú konať v dvoch miestnostiach výpočtovej techniky. Spolu sa ich teda uskutoční 16 v dvojhodinových intervaloch v trvaní 1 mesiaca.

piatok bude mať verejnosť voľný vstup na Internet.

Témy kurzov :   

 1. Práca s aplikáciou MS Word
 2. Práca s aplikáciou MS Excel
 3. Internet a jeho využitie
 4. Multimédiá a ich využitie

2. Otvorená škola pre rodičov 2004

Realizácia projektu je rozpracovaná na dobu od 2. novembra do 3. decembra 2004.

Kurzy budú prebiehať:   Po – Št: 16.00 – 18.00 hod. 18.00 – 20.00 hod.

Kurzy sa budú konať v dvoch miestnostiach výpočtovej techniky. Spolu sa ich teda uskutoční 16 v dvojhodinových intervaloch v trvaní 1 mesiaca.

piatok bude mať verejnosť voľný vstup na Internet.

Témy kurzov :
 1. Základy operačného systému Windows
 2. MS Word pre začiatočníkov
 3. MS Excel pre začiatočníkov
 4. Sprievodca po Internete

V projekte bude možné pokračovať ďalšími aktivitami v školskom roku 2004/2005. Projekt je otvorený, preto je možné ho dopĺňať.

Podrobný popis aktivít – vyhodnotenie:

V projektovom zámere školy sme mali naplánovaných spolu 6 aktivít, ktoré sa nám podarilo splniť až na dve. Okrem týchto aktivít sme zrealizovali aj ďalšie, ktoré opíšeme neskôr.

Aktivitu č.1 Otvorená škola pre rodičov – pokračovanie sme zrealizovali v dňoch 4.10.2004 – 28.10.2004. Jednalo sa o počítačové kurzy pre rodičov, ktorí majú už základné zručnosti v práci s počítačom. Kurzy prebiehali vždy od pondelka do štvrtka. Jeden kurz trval 4 týždne – 2 hodiny týždenne. Kurzy prebiehali od 16.00 – 18.00 hod. a od 18.00 hod. – 20.00 hod. naraz v dvoch počítačových učebniach, teda spolu  16 kurzov. Témy kurzov boli : 1. Práca s aplikáciou MS Word, 2. Práca s aplikáciou Excel, 3. Internet a jeho využitie, 4. Multimédiá a ich využitie. Kurzy viedli 6 pracovníci našej školy. Záujem o kurzy bol veľký. Spolu sa ich zúčastnilo 58 osôb. V piatok mala verejnosť voľný vstup na internet v rámci Internetovej kaviarne od 16.00 hod. – 20.00 hod. Túto možnosť využilo spolu 60 účastníkov. Internetová kaviareň sa konala paralelne v oboch učebniach výpočtovej techniky. Navštívili ju osoby, ktoré už mali základné zručnosti v práci s počítačom, ale aj osoby, ktoré potrebovali usmerniť a poradiť. Dozor v učebniach mali 5 zamestnanci našej školy. Kurzy aj internetová kaviareň boli bezplatné.

Aktivitu č. 2 Otvorená škola pre rodičov 2004 sme zrealizovali v dňoch 2.11.2004 – 29.11.2004. Jednalo sa o počítačové kurzy s cieľom nadobudnúť základnú informačnú gramotnosť. Tieto kurzy boli určené pre rodičov – začiatočníkov. Kurzy sme uskutočňovali od pondelka do štvrtka paralelne v oboch počítačových učebniach od 16.00 hod. – 18.00 hod. a od 18.00 hod – 20.00 hod. Spolu to teda bolo 16 kurzov. Jeden kurz trval 4 týždne po 2 hodiny za týždeň. Kurzy viedli šiesti zamestnanci našej školy. Témy kurzov boli : 1. Základy operačného systému Windows, 2. MS Word pre začiatočníkov, 3. MS Excel pre začiatočníkov, 4. Sprievodca po Internete. Záujem o kurzy bol tiež veľký. Spolu sa ich zúčastnilo 47 účastníkov. V piatok mala verejnosť voľný vstup na internet v rámci Internetovej kaviarne od 16.00 hod. – 20.00 hod. Túto možnosť využilo spolu 47 účastníkov. Internetová kaviareň sa konala paralelne v oboch učebniach výpočtovej techniky. Navštívili ju osoby, ktoré už mali základné zručnosti v práci s počítačom, ale aj osoby, ktoré potrebovali usmerniť a poradiť. Počet osôb, ktoré sa na nej zúčastnili bol 70. Dozor v učebniach mali piati zamestnanci našej školy. Kurzy aj internetová kaviareň boli bezplatné.

Aktivita č.3 Absolvovanie Špecializačného inovačného štúdia. Špecializačné inovačné štúdium Práca s počítačom organizuje Metodické centrum v Bratislave. Toto štúdium trvá 2 roky. Mgr. Kostolányiová toto štúdium ukončila v mesiaci október 2004. Mgr. Predná končí toto štúdium v tomto školskom roku a Mgr. Pisztonová štúdium tento školský rok začína. V projektovom zámere školy sme uviedli, že ďalší dvaja učitelia absolvujú toto štúdium, čo sa nám podarilo splniť.

Aktivita č. 4 On-line kurz na tvorenie web-stránok. Tento kurz prebiehal v dňoch 6.7.2004 – 14.9. 2004. V projektovom zámere školy sme mali uvedené, že tohto kurzu sa zúčastnia dvaja učitelia našej školy. Toto sa nám nepodarilo splniť z dôvodu, že učitelia, ktorí už vedia tvoriť www stránky nemali záujem a učitelia, ktorí nevedia tvoriť www stránky, nemali záujem z dôvodu ešte stáleho strachu a obáv z informačných technológií.

Aktivita č. 5 Súťaž o najlepšiu webovú stránku. Táto súťaž sa uskutočnila v dňoch 21.5.2004 – 30.9.2004 a bola organizovaná Infovekom. V projektovom zámere školy sme plánovali zúčastniť sa tejto súťaže , čo sa nám žiaľ nepodarilo, nakoľko nám chýba softvér na tvorbu www stránok. Žiaci by mali veľký záujem na hodinách a krúžkoch Práca s počítačom naučiť sa tvoriť webové stránky, ale nakoľko nám chýba softvér, učia sa tvoriť len veľmi jednoduché stránky, ktoré by v tejto súťaži neobstáli.

Aktivita č. 6 Súťaž na škole – rodič a jeho dieťa . V projektovom zámere sme plánovali zorganizovať súťaž pre rodičov s deťmi zameranú na využitie IKT. Dňa 18. novembra 2004 sme túto súťaž zorganizovali. Konala sa súčasne v oboch počítačových učebniach. Súťaž trvala 1 hodinu. Spolu sa tejto súťaže zúčastnilo 64 párov rodič + dieťa. Náplňou súťaže bolo vyhľadávanie informácií z internetu a vedomostná súťaž s využitím počítača. Víťaz v každej súťaži dostal malú pozornosť, ktorú zakúpilo rodičovské združenie.

Naša škola zorganizovala aj ďalšie aktivity, ktoré neboli v projektovom zámere školy.

Aktivita č.1Z Školenie všetkých učiteľov – využitie prídavných zariadení. Toto školenie sa uskutočnilo v dňoch 4.10.2004 – 8.10.2004. Školenie trvalo 2 hodiny denne od 14.00 hod. – 16.00 hod. a bolo zamerané na využitie prídavných zariadení ako napr. skener, digitálny fotoaparát, … s možnosťou vyskúšať si prácu s nimi. Zúčastnilo sa ho 48 zamestnancov školy. Školiteľmi boli dvaja zamestnanci školy.

Aktivita č.2Z Školenie učiteľov – práca s notebookom a dataprojektorom. V rámci podpory z Otvorenej školy naša škola zakúpila 3 notebooky a dataprojektor. Aby sa tieto pomôcky mohli na vyučovaní používať, zorganizovali sme školenie zamerané na prácu s uvedenými zariadeniami. Školenia sa uskutočnili v dňoch 13.12.2004 – 17.12.2004. Túto možnosť využilo 35 učiteľov. Jedno školenie trvalo 2 hodiny a konali sa denne od 14.00 hod. – 16.00 hod. Po absolvovaní týchto školení učitelia pravidelne využívajú tieto zariadenia pri vyučovaní.

Aktivita č.3Z Školenie učiteľov – tvorba prezentácií. V rámci projektu Otvorená škola sme zorganizovali školenia pre učiteľov zamerané na prácu s aplikáciou MS Power Point na tvorbu prezentácií. Toto školenie trvalo 2 dni po 2 hodiny a uskutočnilo sa v dňoch 22.11.2004 – 3.12.2004 a zúčastnilo sa ho spolu 35 učiteľov našej školy.

  Rozpočet projektu:

Výdavky projektu
spolu
nákup dataprojektora
50 000 Sk
nákup notebooku + počítača
110 000 Sk
Odmeny
20 000 Sk
Celkom
180 000,00 Sk
z toho nákup techniky a softwéru
160 000 Sk
z toho podpora ľudských zdrojov
20 000 Sk
Rozpis zdrojov finančných prostriedkov
rozpočet projektu celkom
180 000,00 Sk
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
spolufinancovanie – mestský úrad
25 000,00 Sk
spolufinancovanie – miestny sponzor
55 000,00 Sk
Rozpis grantu z podprojektu Otvorená škola
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
bežné výdavky
20 000,00 Sk
kapitálové výdavky
80 000,00 Sk