Infovek 2003

Otvorená škola: INFOVEK – 2003

Termín realizácie projektu: 1. 10. 2003 – 31. 12. 2003

Miesto realizácie projektu: ZŠ Nábrežná Nové Zámky

Mottom projektu je : „V treťom tisícročí sa človek neovládajúci IKT bude považovať za negramotného.“

Koordinátori projektu ale aj všetci pedagogickí zamestnanci školy majú eminentný záujem o to, aby ľudia v našom okolí v žiadnom prípade nepatrili do tejto kategórie.

Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch už dvadsiaty prvý rok svojej existencie patrí medzi najväčšie základné školy nielen v meste, ale aj v okrese Nové Zámky. Sme sídliskovou školou, ktorú navštevujú žiaci nielen z mesta, ale tiež z blízkych obcí. Máme 816 žiakov a 65 zamestnancov školy vrátane školskej jedálne.

Cieľ a obsah:
  • V budúcnosti chceme byť ozajstnou otvorenou školou pre širokú komunitu.
  • Myslíme si, že formou rôznych sprievodných akcií si zamestnanci a žiaci začali osvojovať využívanie informačno-komunikačných technológií, nielen vo vyučovacom procese, ale aj v živote. Naším cieľom je vypestovať záujem širokej verejnosti o IKT.
  • Tým, že sme predstavili podprojekt Otvorená škola rodičom, a vzbudili sme ich záujem o preškolenie, rozhodli sme sa ho realizovať.
  • V rámci projektového zámeru sme si stanovili tieto ciele :
1.     Pripraviť širokú komunitu pre život v dnešnej informačnej spoločnosti.
2.     Povzbudiť verejnosť pri práci s počítačom.
3.     Odstrániť počítačovú negramotnosť.
4.     Odbúrať strach verejnosti z využívania IKT.
5.     Viesť ich k využívaniu moderných technológií pri komunikácii, hľadaní informácií a rýchlom riešení problémov.

Realizácia projektu:

Realizácia projektu je rozpracovaná na dobu od 13. októbra do 8. decembra 2003 s možnosťou pokračovania ďalšími aktivitami v školskom roku 2003/2004. Projekt je otvorený, je možné ho dopĺňať. V súčasnosti bude cieľovou skupinou cca 500 osôb z blízkeho okolia.

Realizácia projektu sa uskutoční podľa harmonogramu v dvoch etapách.

V jednej etape 8 kurzov v dvojhodinových intervaloch v trvaní 1 mesiaca.

V I. a II. etape sa uskutoční celkovo 16 kurzov.

Téma kurzov :   

  1. Základy OS WINDOWS
  2. MS WORD pre začiatočníkov
  3. MS EXEL pre začiatočníkov
  4. Sprievodca po Internete
Rozpočet projektu:
Výdavky projektu
Spolu
nákup 3 ks PC
90 000,00 Sk
softwer 3 ks
10 000,00 Sk
odmeny za lektorovanie
14 000,00 Sk
odmeny za dozor
1 000,00 Sk
odmeny za správu počítačovej učebne
a administráciu projektu
5 000,00 Sk
celkom
120 000,00 Sk
z toho nákup techniky a softwéru
100 000,00 Sk
z toho podpora ľudských zdrojov
20 000,00 Sk
Rozpis zdrojov finančných prostriedkov
rozpočet projektu celkom
120 000,00 Sk
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
vlastné zdroje – rodičovské združenie
20 000,00 Sk
Rozpis grantu z podprojektu Otvorená škola
grant »Otvorená škola«
100 000,00 Sk
bežné výdavky
10 000,00 Sk
kapitálové výdavky
90 000,00 Sk