ESF – ĽZ


Europsky socialny fond

Ministerstvo školstva SR 

Sekcia európskej integrácie
Odbor pre Európsky sociálny fond
ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje

SOP ĽZ – 2005 – SORO – 3
„PODPORA REFORMY REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA“

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM

ĽUDSKÉ ZDROJE

PRIORITA Č. 3

ZVÝŠENIE KVALIFIKAČNÉHO POTENCIÁLU A ADAPTABILITY ZAMESTNANCOV A OSÔB VSTUPUJÚCICH NA TRH PRÁCE

OPATRENIE :

3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov

Žiadateľ :
Základná škola Nové Zámky, Nábrežná ul. 95

Projekt :
(EU)3 = Európski učitelia* Európske vedomosti * Európsky úspech

„ Len vzdelaní a múdri učitelia môžu pozdvihnúť Európu.“

 

‘Opis projektu’

Rozpočet projektu 2006

2007-Rozpočet-úprava

2008-Rozpočet-úprava

2006-Harmonogram-predpokladaný

Časový harmonogram