Digitálni Štúrovci – 2006

Podrobný popis projektu

POČÍTAČ  MÔJ  NAJLEPŠÍ  KAMARÁT

Názov projektu:
 POČÍTAČ  MÔJ  NAJLEPŠÍ  KAMARÁT
Termín realizácie: 1. 5. 2006 – 31. 7. 2006
Miesto realizácie/lokalita: Nové Zámky

Ciele projektu:
 
-pomôcť nezamestnaným rodičom pri získavaní a rozširovaní počítačových zručností prostredníctvom práce s informačnými technológiami s cieľom ľahšie sa uplatniť na trhu práce

-prispieť k zvýšeniu osobnostných ambícií už dlhšiu dobu nezamestnaným a ich ľahšie prispôsobovanie sa v nových ekonomicko-technologických zmenách

– zníženie nezamestnanosti v regióne získaním informačnej gramotnosti

Cieľové skupiny
(komu je projekt určený):
–          rodičia žiakov školy
–          ženy ohrozené nezamestnanosťou
–          dlhodobo nezamestnaní
–          ako aj ďalšie skupiny lokálnej komunity okresu Nové Zámky

Časový harmonogram projektu:
I. časť : 2. 5. – 30. 5. 2006 –  4 skupiny po 10 ľudí
II. časť : 31. 5. – 27. 6. 2006 – 4 skupiny po 10 ľudí
III. časť : 3. 7. – 28. 7. 2006 – 4 skupiny po 10 ľudí
Centrum s prístupom na internet :   5. 6. – 28. 7. 2006

Požadované vstupy:
Vstupom pre náš projekt sú rodičia žiakov školy, ženy ohrozené nezamestnanosťou, dlhodobo nezamestnaní ako aj ďalšie skupiny lokálnej komunity okresu Nové Zámky.
Aktivity sú zamerané v I. časti na získanie základných vedomostí v oblasti informačných a komunikačných technológií „Všetko o práci s PC“, v II. časti získanie základných zručností pri tvorbe webových stránok – „Moja webstránka“ a v III. časti sa zameriame na získanie zručností pri práci s digitálnym fotoaparátom – „Digitálna fotoškola“.
V rámci centra s prístupom na internet umožníme širokej verejnosti bezplatný prístup.

Očakávané výstupy:
(kvantitatívne a kvalitatívne meranie úspešnosti projektu)
Výstupy sú merateľné v každej časti osobitne.
V I. časti účastníci aktivít „Všetko o práci s PC“, v počte 40 občanov, získajú vedomosti a zručnosti pri :
–    práci s počítačom a správou súborov – MS WINDOVS,
–    spracovaní textu – MS WORD,
–    práci s tabuľkovým kalkulátorom – MS EXCEL,
–    práci s Internetom, elektronickou poštou,
–    práci s prídavnými zariadeniami (skener, tlačiareň,
   USB kľúč), ktoré im pomôžu pri hľadaní si zamestnania.
V II. časti účastníci aktivít „Moja webstránka“, v počte 40 občanov, získajú vedomosti a zručnosti k vytvoreniu webových stránok pomocou programu FrontPage.
V III. časti účastníci aktivít „Digitálna fotoškola“, v počte 40 občanov, získajú vedomosti a zručnosti pre prácu s digitálnym fotoaparátom a pre spracovanie fotografií pomocou balíčka Digitálnej fotoškoly ZONER OLYMPUS „ZOOM“.
Centrum s prístupom na internet môže využiť počas jeho otvorenia teoreticky až 840 občanov, ak počítame, že každý bude na internete jednu hodinu.
 
Podrobný rozpočet projektu
 
I. Náklady (výdavky): Celkový rozpočet Suma požadovanej dotácie
(Sk) (Sk)
Licencie FrontPage – 7 ks 14 000,00 14 000,00
Digitálna fotoškola ZONER OLYMPUS – 2 ks 23 800,00 23 800,00
počítačová zostava 22 200,00 22 200,00
farebná tlačiareň 6 000,00
farba a toner do tlačiarne 10 000,00 10 000,00
školiaci materiál 3 000,00
materiál na propagáciu a propagácia 6 000,00
odmeny lektorom 30 000,00 30 000,00
odmeny za správu počítačovej učebne 5 000,00
a administráciu projektu
I. spolu: 120 000,00 100 000,00
II. Zdroje krytia:
Dotácia z MDPaT SR 100 000,00 x
Spoluúčasť 20 000,00 x
II. spolu: 120 000,00 x