Digitálni Štúrovci – 2005

Podrobný popis projektu

DIGITÁLNE ŠTÚROVSTVO NA ŠKOLÁCH 2005

Názov projektu:
 DIGITÁLNE ŠTÚROVSTVO NA ŠKOLÁCH
Termín realizácie: 1. 2. 2006 – 28. 4. 2006
Miesto
realizácie/lokalita:
Nové Zámky
Ciele projektu:
-pomôcť nezamestnaným rodičom nadobudnúť vedomosti a získať informačnokomunikačné zručnosti a tak sa ľahšie uplatniť na trhu práce-prispieť k zvýšeniu osobnostných ambícií už dlhšiu dobu nezamestnaným a ich ľahšie prispôsobovanie sa v nových ekonomicko-technologických zmenách

-zníženie nezamestnanosti v regióne získaním digitálnej gramotnosti

Cieľové skupiny
(komu je projekt určený):
Nezamestnaní rodičia žiakov školy, osoby v hmotnej núdzi a nezamestnaní ľudia z blízkeho okolia nášho regiónu vrátane žien a rómskej komunity.
Časový harmonogram projektu:
I. ETAPA : 1. 2. – 28. 2. 2006 –  8 skupín po  8 ľudí
II. ETAPA : 1. 3. – 28. 3. 2006 – 8 skupín po 8 ľudí
III. ETAPA : 29. 3. – 28. 4. 2006 – 8 skupín po 8 ľudí
Požadované vstupy:
Vstupom pre náš projekt sú nezamestnaní rodičia žiakov školy, hlavne ženy, ktorých je väčšina a rómski spoluobčania.
Aktivity sú zamerané v I.ETAPE na získanie základných vedomostí v oblasti informačných a komunikačných technológií, v II.ETAPE na prehlbovanie už získaných vedomostí a zručností a v III.ETAPE sa zameriame na používanie prídavných zariadení.
Očakávané výstupy:
(kvantitatívne a kvalitatívne meranie úspešnosti projektu)
Účastníci vzdelávacích aktivít v minimálnom počte 64 spoluobčanov získajú vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií.
Účastníci aktivít získajú vedomosti a zručnosti pri :
–    práci s počítačom a správou súborov – MS WINDOVS,
–    spracovaní textu – MS WORD,
–    práci s tabuľkovým kalkulátorom – MS EXCEL,
–    práci s Internetom, elektronickou poštou,
–    práci s prídavnými zariadeniami (skener, tlačiareň, digitálny fotoaparát, USB kľúč, dataprojektor),
ktoré im pomôžu pri hľadaní si zamestnania.
  
Podrobný rozpočet projektu
 
I. Náklady (výdavky): Celkový rozpočet Suma požadovanej dotácie
(Sk) (Sk)
nákup dataprojektoru 40 000,00 40 000,00
nákup počítačov 2 ks 50 000,00 50 000,00
nákup toneru do tlačiarne  5 000,00  5 000,00
materiál na propagáciu a propagácia  5 000,00  5 000,00
odmeny lektorom 25 000,00
odmeny za správu počítačovej učebne  5 000,00
a administráciu projektu
I. spolu: 130 000,00  
II. Zdroje krytia: x
Dotácia z MDPaT SR 100 000,00 x
Spoluúčasť  30 000,00 x
II. spolu: 130 000,00 x