Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo

Mgr. Mária Luptáková – výchovná poradkyňa

Kontakt:   maluptak@gmail.com,  mob. 0915 707 669

Konzultačné hodiny:
          utorok – od 10.00 hod do 12.00 hod
pondelok – piatok po dohode s výchovnou poradkyňou v kabinete výchovnej poradkyne

 Hlavné úlohy činnosti :

  • vypracovať plán práce výchovnej poradkyne, ktorý je súčasťou výchovno – vzdelávacieho plánu práce školy a je v súlade s platnou školskou legislatívou,  dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa a Listiny ľudských práv,
  • plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov a tiež v rámci plnenia plánu Výchovnej komisie školy,
  • poskytovať pedagogickým pracovníkom, žiakom a ich zákonným zástupcom  metodickú a informačnú pomoc v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy žiakov na povolanie,
  • oboznamovať žiakov s problematikou voľby povolania prostredníctvom štandardizovaných testov a moderných  programov, metodík a nástrojov,
  • koordinovať prácu triednych učiteľov a vyučujúcich predmetov a poskytovať im metodickú pomoc v práci so žiakmi a rodičmi,
  • poskytovať konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, koordinovať a pomáhať žiakom Školského parlamentu,
  • v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, s odbornými zamestnancami školy venovať zvýšenú pozornosť  deťom, ktoré zaostávajú v učení a  deťom, ktoré majú problémy so správaním, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,
  • v rámci skvalitnenia profesijnej orientácie uskutočňovať pre žiakov besedy s náborovými pracovníkmi stredných škôl a realizovať exkurzie na stredné odborné školy,
  • uskutočniť študijno – profesijné poradenstvo pre rodičov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku za účasti odborných zamestnancov UPSVaR a CPPPaP v Nových Zámkoch,
  • zefektívniť a skvalitniť spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch pri riešení výchovných, vzdelávacích a študijných  otázok profesijne nevyhranených žiakov.

TU NÁJDETE:    Kariérové poradenstvo