Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje

označenie zodpovednej osoby: Mgr. Alexandra Horňáková
adresa: Nábrežná 95, 940 57 Nové Zámky
telefón: 035/6410 526

spôsoby podávania podnetov:

  • ústne do záznamu
  • písomne v uzatvorenej obálke s označením

            „Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“