Zamestnanci

Vedenie ZŠ na Nábrežnej ulici
Riaditeľ Mgr. Róbert Rudinský
Zástupkyne riaditeľa školy PaedDr. Iveta Brelíková
Mgr. Mária Viszlayová
Pedagogickí zamestnanci
Výchovná poradkyňa Mgr. Mária Luptáková
Špeciálny pedagóg Mgr. Jana Habajová
Školský psychológ Mgr. Hedviga Kubicsková
Mgr. Soňa Móriczová
Katechét Mgr. Klaudia Takácsová
 
Učitelia ročníkov 1.-4.
Mgr. Erika Demová
Mgr. Timea Garajová
Mgr. Renáta Goriláková
PaedDr. Zuzana Paulíková
Mgr. Renáta Pápešová
Mgr. Zuzana Petíková
PaedDr. Daniela Príbojská
Mgr. Erika Podoláková
Mgr. Ingeborg Reháková
Mgr. Miriam Rudinská
Mgr. Adela Semanová – materská dovolenka
Mgr. Sandra Szekeresová
Mgr. Andrea Štefková
Mgr. Jana Zajíčková
 Vedúca ŠKD
Vychovávateľky
Bc. Daniela Verseghyová
Mária Benkóová
Mgr. Agneša Chudáreková
Júlia Ilčíková
Ingrid Kollárová
Mgr. Lívia Kiripolská
Marcela Majdová
Mgr. Žaneta Majerčíková

Mgr. Zuzana Ölvecká
Zuzana Poláková
Kristína Rečková
Mgr. Petra Vavrová
Učitelia ročníkov 5.-9. 
 
Mgr. Michaela Ambrusová
Ing. Jana Babjaková
Mgr. Katarína Bauerová
Mgr. Eva Blanárová
Mgr. Klaudia Dikáczová-materská dovolenka
PaedDr. Zuzana Borbélyová-materská dovolenka
Mgr. Katarína Drienovská
Mgr. Andrea Ďuricová
Mgr. Zuzana Hauzerová
Mgr. Marek Horňáček
Mgr. Alexandra Horňáková
Mgr. Marieta Gyénová
Mgr. Magdaléna Kostolányiová
Mgr. Mikuláš Kucsera
Mgr. Zuzana Kreps
Mgr. Iva Mányová
PaedDr. Miroslava Mičíková
Mgr. Vlasta Oravcová
Mgr. Igor Oravec
Mgr. Ľudmila Predná
Ing. Marianna Pšenáková
Mgr. Peter Sporni
PaedDr. Kristína Schrónerová
Mgr. Katarína Šupalová
Nepedagogickí zamestnanci
Hospodárka
Zuzana Žatková
PaM Tatiana Čengelová
Školník František Brhlík
Údržbár Zoltán Ondračka
Vedúca školskej jedálne Mgr. Jana Ryšavá
Kuchárky
Drahomíra Pócsová
Alžbeta Demová
Klára Hadinová
Mária Monošová
Ľubica Gašparovská
Upratovačky
Silvia Havlíková
Helena Krampotyáková
Zuzana Klučková
Eva Špacírová
Daniela Švecová