Zamestnanci

Vedenie ZŠ na Nábrežnej ulici
Riaditeľ Mgr. Róbert Rudinský
Zástupkyne riaditeľa školy PaedDr. Iveta Brelíková
Mgr. Timea Garajová
Pedagogickí zamestnanci
Výchovná poradkyňa Mgr. Mária Luptáková
Špeciálny pedagóg Mgr. Jana Habajová
Školský psychológ Mgr. Hedviga Kubicsková
Mgr. Soňa Móriczová
Katechét Mgr. Klaudia Takácsová
 
Učitelia ročníkov 1.-4.
Mgr. Erika Demová
Mgr. Renáta Goriláková
Mgr. Alexandra Obuchová
PaedDr. Zuzana Paulíková
Mgr. Renáta Pápešová
Mgr. Zuzana Petíková
Mgr. Erika Podoláková
Mgr. Ingeborg Reháková
Mgr. Miriam Rudinská
Mgr. Adela Semanová
Mgr. Andrea Štefková
Mgr. Petra Vavrová
Mgr. Jana Zajíčková
 Vedúca ŠKD                           
Vychovávateľky
Mgr. Agneša Chudáreková
Mária Benkóová
Júlia Ilčíková
Mgr. Lívia Kiripolská
Ingrid Kollárová
Adriana Machanová
Marcela Majdová
Gizela Mészárosová
Mgr. Zuzana Ölvecká
Zuzana Poláková
Bc. Daniela Verseghyová
Učitelia ročníkov 5.-9. 
 
Ing. Jana Babjaková
Mgr. Katarína Bauerová
Mgr. Eva Blanárová
Mgr. Klaudia Dikáczová
PaedDr. Zuzana Juríková-materská dovolenka
Mgr. Katarína Drienovská
Mgr. Andrea Ďuricová
Mgr. Zuzana Hauzerová
Mgr. Marek Horňáček
Mgr. Alexandra Horňáková
Mgr. Marieta Gyénová
Mgr. Magdaléna Kostolányiová
Mgr. Mikuláš Kucsera
Mgr. Zuzana Kreps
Mgr. Žaneta Majerčíková
Mgr. Iva Mányová
PaedDr. Miroslava Mičíková
Mgr. Vlasta Oravcová
Mgr. Ľudmila Predná
Ing. Marianna Pšenáková
Mgr. Peter Sporni
PaedDr. Kristína Schrónerová
Mgr. Katarína Šupalová
Nepedagogickí zamestnanci
Hospodárka
Zuzana Žatková
PaM Tatiana Čengelová
Školník František Brhlík
Údržbár Zoltán Ondračka
Vedúca školskej jedálne Mgr. Jana Ryšavá
Kuchárky
Martina Geričová
Alžbeta Demová
Klára Hadinová
Mária Monošová
Ľubica Gašparovská
Upratovačky
Silvia Havlíková
Zuzana Brestóová
Zuzana Klučková
Magdaléna Molnárová
Daniela Švecová