Profilácia školy

Úlohou základnej školy je dať žiakom základné vzdelanie. O jeho kvalite sa žiaci, rodičia a učitelia presvedčia vtedy, keď sú žiaci zo svojich vedomostí testovaní, prejdú na inú školu alebo opustia brány základnej školy a zakotvia na stredných školách. Naším dlhodobým cieľom je, aby žiaci z našej školy získali čo najviac vedomostí, vedeli ich v živote využiť, aby sa stali z nich skutočné osobnosti.

V dlhodobej koncepcii rozvoja školy je hlavným cieľom humanisticko-demokratizačný proces výchovy a vzdelávania. Jednu z možných ciest humanizácie vidíme v uplatňovaní netradičných prístupov učiteľa k žiakovi. Ide o základné zmeny vo vzťahoch medzi učiteľom a žiakom, žiakom a žiakom, učiteľom a rodičom. Zamerali sme sa na zmenu celkovej klímy školy, hľadáme optimálne metódy práce s deťmi. Naliehavou úlohou je naučiť deti byť za seba alebo za niečo zodpovedné, naučiť ich samostatne sa rozhodovať. V tomto duchu bol zriadený aj žiacky parlament ako samostatný orgán, ktorý sa zúčastňuje na riadení školy.

Cieľom je:

Naučiť žiakov otvorene hovoriť o problémoch v škole

Podnietiť záujem žiakov o svoju školu, vyzvať ich na realizáciu projektu ŠPZ, v ktorom sme zapojení

Aktívne vytvárat v žiakoch pocit sebadôvery v tom zmysle, že každý sa môže zúčastňovať na živote školy, je vypočutý a akceptovaný a cíti sa byt užitočný

Viesť žiakov k dodržiavaniu ľudských práv, čo je hlavným atribútom školy vo všetkých vzťahoch

Ovládanie informačných a komunikačných technológií a ich aktívne využívanie je jednou z hlavných kľúčových kompetencií. Každý žiak musí byť informačne gramotný, má prístup k internetu a musí pociťovať výhody informačnej spoločnosti. Z toho dôvodu v siedmom – deviatom ročníku majú všetci žiaci povinný predmet Práca s počítačom. Od 1.– 6. ročník majú možnosť navštevovať nepovinný predmet alebo pracovať v krúžku Práca s počítačom.

Popri IKT je dôležité ovládanie cudzích jazykov. Doteraz mal každý žiak jeden cudzí jazyk. V tomto školskom roku začíname s vyučovaním španielskeho jazyka v jednej triede 1. ročníka žiaci môžu mať aj ďalší cudzí jazyk ako nepovinný predmet.

Veľký dôraz kladieme na rozvoj talentov vo všetkých oblastiach. Zvlášť učebný variant rozšírenej výučby športovej prípravy nám plne umožňuje rozvíjať talenty v špecializácii na volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Veľký dôraz kladieme i na individuálne športy v oblasti plávania, tenisu, atletiky a šachu. Zručnosť v práci s počítačom, rozvoj informačných systémov a zestetičnenie prostredia, v ktorom sa všetci nachádzame, považujeme za priority.

Vzhľadom na túto profiláciu, kádrové obsadenie školy a odbornosť pedagógov, sme si zvolili učebný variant č.3 – jazykový od 3. roč. , v jednej triede 1. ročníka rozšírené vyučovanie španielskeho jazyka a v 5.- 9. roč. tiež 3. variant. V 5. – 9. ročníku máme v každom ročníku jednu triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. V rámci odbúrania stresu a strachu neklasifikujeme výchovné predmety v roč. 1.-9. a v prvom polroku 3.roč. prírodovedu a vlastivedu.

Veľký dôraz kladieme na dobrú prípravu žiakov na stredné školy i do života. Každý sa musí naučiť vedieť zaujať stanovisko, vynájsť sa , zvládať konfliktnú situáciu a vedieť riešiť problémy.

Zameriavame sa na zvýšenie odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického zboru, ďalšie vzdelávanie a inovácie vo vyučovacom procese, ako aj na účasť rodičov a verejnosti na realizácii našich projektov. V budúcnosti za najväčšiu prioritu budeme považovať preškolenie učiteľov na počítače, prácu s nimi a odovzdávanie vedomostí žiakom.