OZNAM – KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  zo dňa 6.4.2020, oznamuje riaditeľstvo Základnej školy, Nábrežná 95, Nové Zámky svojim žiakom a zákonným zástupcom, že v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Tieto predmety sa neklasifikujú aj keď pôvodne boli klasifikované a budú hodnotené slovne absolvoval/neabsolvoval.

Na našej škole sú to nasledovné predmety –  telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova ,  pracovné vyučovanie , etická/náboženská výchova, športová príprava, technika,   mediálna výchova, konverzácia v anglickom jazyku, občianska náuka, informatika, tvorivá matematika, tvorivá slovenčina.

Záverečné hodnotenie ostatných predmetov bude realizované  známkou , podľa Usmernenia  na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  zo dňa 6.4.2020.   Žiaci 1. ročníka budú hodnotení slovne.

Nové Zámky, 17.04.2020

Mgr. Róbert Rudinský

                                                                                            riaditeľ školy