S angličtinou do sveta – otvorená hodina anglického jazyka

Kvalitné a profesionálne odučenie hodiny anglického jazyka v 5.B triede pod vedením Mgr. A. Vadkerti dáva záruku, že vyučovaniu cudzích jazykov na našej škole  sa venuje veľká pozornosť.
Pracovná tvorivá atmosféra, s využitím množstva aktivizujúcich foriem a metód, a tiež  modernej  technológie, rozvíja komunikačné zručnosti žiakov. Obohacuje a rozvíja ich slovnú zásobu, motivuje k ďalšiemu záujmu o štúdium cudzích jazykov.
Neustále zdokonaľovanie sa v oblasti metodiky vyučovania CJ a  odovzdávanie skúseností v tejto oblasti uvedenou formou,  učiteľov nielen inšpiruje, ale aj   posilňuje kvalitu vyučovania CJ na našej škole.
Za odučenú hodinu patrí vďaka pani učiteľke Vadkerti, ktorá žiakom i  kolegom ponúkla pestrú paletu aktivít a námetov na ich ďalšiu prácu. Jej odbornosť i osobná zanietenosť je zárukou, že hodiny anglického jazyka budú pre žiakov pútavé, obohacujúce a prinášajúce im ďalšie vedomosti a hlavne komunikačné zručnosti.

PK cudzích jazykov