Ocenenie najlepších pedagogických zamestnancov z Nitrianskeho kraja

S potešením sme prijali správu, že medzi tridsiatimi ocenenými pedagógmi zo všetkých typov škôl v Nitrianskom kraji je i naša kolegyňa Mgr. Vlasta Oravcová.
„Čestné uznanie“ udelené vedúcim odboru školstva,  OÚ Nitra pri príležitosti „Dňa učiteľov 2016“ si dňa 1.4.2016 prevzala z rúk Mgr. Milana Galabu –  vedúceho odboru školstva.Je ocenením jej dlhoročnej tvorivej  pedagogickej práce.
Pani učiteľka v oblasti vyučovania slovenského a francúzskeho jazyka dosahuje vynikajúce výsledky nielen v rámci vyučovania ale i v príprave žiakov na literárne súťaže, v ktorých žiaci dosahujú výborné výsledky.
Je učiteľkou, ktorá pôsobí na žiakov celou svojou osobnosťou, motivuje ich,  zanietene aplikuje všetky svoje poznatky z oblasti svojich vyučovacích  predmetov.
K základným črtám jej práce patrí ochota kráčať s dobou, schopnosť chápať výchovu a vzdelávanie v širšom kontexte a tak ju uplatňovať v praxi.  Zavádzanie inovatívnych postupov do výchovno –vyučovacieho procesu sa stalo súčasťou jej každodennej práce.
Prácu našej kolegyne vystihuje citát významného pedagóga:  „Dobrý učiteľ má dokonale ovládať svoj predmet, má mať rád svoje zamestnanie, má byť všestranne, ale hlavne pedagogicky a psychologicky vzdelaný a neustále sám seba zdokonaľujúci.“
Blahoželáme p. učiteľke a do ďalšej práce želáme veľa úspechov

kolektív pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ

Skutočnosť, že z našej školy prevzalo identické ocenenie za svoju prácu už 5 pedagógov, potvrdzuje kvalitu pedagogického zboru našej základnej školy.

vlasti