Oslava učenia

V dňoch 24. 3. a 28.3. 2015 sa v druhých ročníkoch  na našej škole konali oslavy učenia.

 Pozvanie na dobrodružnú cestu Rozprávkovým lesom dostali nielen žiaci, ale aj rodičia, ktorí sa stali svedkami odhalenia tajomstva hory Múdrosti. Žiaci na  ceste za múdrosťou stretávali rozprávkové bytosti, ktoré im pripravili úlohy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, prírodovedy a hudobnej výchovy.  Všetky úlohy hravo zvládli.  Predviedli svoje čitateľské umenie a množstvo vedomostí a zručností nadobudnutých v škole. Rodičia sa mohli presvedčiť,  že ich deti dokážu medzi sebou spolupracovať, navzájom sa rešpektovať a dodržiavať pravidlá v triede. Samozrejme nechýbala ani dobrá nálada, spev, tanec, dramatizácia.

Tematické vyučovacie bloky boli zamerané na zopakovanie prebratého učiva z jednotlivých predmetov, na rozvoj čitateľských zručností a čítanie s porozumením. Cieľom bolo poukázať na dôležitosť a nevyhnutnosť pravidelného čítania, pretože ČÍTANÍM KNÍH KRÁČAME PO CESTE K MÚDROSTI A POZNANIU SVETA.

1

      Mgr. Erika Demová