Svetový deň vody

V stredu 25. marca sme si pripomenuli Svetový deň vody, ktorého téma na rok 2015 bola „Voda – udržateľný rozvoj.“
Vyučovanie sa začalo krátkou reláciou v školskom rozhlase. Počas celého vyučovania deti so svojimi pani učiteľkami riešili rôzne zaujímavé úlohy a aktivity o vode, besedovali a diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečistením a možnostiach šetrenia vodou v domácnosti.  Tvorili príbehy o vode podľa obrázkov, riešili mokré matematické  úlohy, na hodinách slovenského jazyka triedili slovné druhy a vybrané slová s vodnou tematikou, vytvorili vodné kvapky – symbol vody. Mgr. R. Goriláková so žiakmi 4.B triedy pripravila otvorenú hodinu pre rodičov, kde žiaci počas integrovaného vyučovacieho bloku plnili rôzne úlohy zamerané  na danú tému.

 V priebehu celého dňa deti získavali dôležité poznatky o spôsoboch šetrenia vodou a o dôležitosti vody pre každého z nás.

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Goriláková Renáta