Zem je náš domov – eTwinning

„Earth is our home“„ Zem je náš domov“ je už druhý eTwinningový projekt, do ktorého sa aktívne zapojili žiaci 2.ročníka našej školy. Tento ekologický projekt trval 6 mesiacov (november2013-apríl 2014) a spolupracovalo na ňom 19 učiteľov z rôznych krajín Európy.

Hlavným cieľom bolo podporovať environmentálne hodnoty u žiakov, učiť ich k starostlivosti o prírodu, svoje okolie a zdravé stravovanie sa.

Projekt pozostával zo šiestich úloh:
–           predstaviť svoju školu,
–           namaľovať a tvoriť plagáty o životnom prostredí,
–          zhotoviť výrobky z prírodných materiálov,
–          zmapovať zeleň svojej triedy a školy, starať sa o kvetiny,
–          predstaviť prírodné krásy svojej krajiny,
–          urobiť ovocno – zeleninový šalát.

V rámci eTwinningovej pracovnej plochy si navzájom zverejňujeme splnené úlohy fotografiami, prezentáciami, videami a inou dostupnou IKT technikou.

Naši šikovní druháci na hodinách prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy i na krúžkovej činnosti usilovne pracovali, o čom Vás môžu presvedčiť fotografie: Album nájdete TU!

Mgr. Zuzana Petíková