Deň učiteľov – ocenenie

   Každoročne si 28. marca pripomíname výročie narodenia J. A. Komenského, významného pedagóga a mysliteľa. Tento deň sa tradične vzdáva pocta všetkým učiteľom, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti stovkám žiakov a pre ktorých sa povolanie stalo ich poslaním.

   Odbor školstva Okresného úradu v Nitre usporiadal pri tejto príležitosti dňa 26.3.2014 slávnostné stretnutie, kde si vybraní pedagogickí zamestnanci Nitrianskeho kraja prevzali z rúk vedúceho odboru Mgr. Milana Galabu Čestné uznanie za vynikajúce výsledky a tvorivý prístup pri vzdelávaní mladej generácie. Sme hrdí, že medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa a zároveň zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Iveta Brelíková.

  V mene všetkých zamestnancov našej školy srdečne blahoželám a prajem ešte veľa tvorivých síl, elánu a pracovnej pohody.

Mgr. Vlasta Oravcová

iva1